Chat

Newsletter
Imagine simbol curs ADEL6.2018

ADEL - Agenți Delegați

Perioadă: 16 aprilie - 19 aprilie
Examen: 20.04.2018
Cod curs: ADEL6.2018
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: București, B-dul Eroilor, nr.18

Tematică ( Click pentru detalii )

Ziua 1

 • Prezentarea pieței;
 • Instituțiile pieței de capital și rolul lor;
 • Emitenții și intermediarii. Drepturi și obligații;
 • Acționarii. Drepturi și obligații;

Ziua 2

 • Servicii de investiții financiare;
 • Operatorii și specialiștii pieței de capital;
 • Obligațiile SSIF-urilor în ceea ce privește Agenții Delegați;
 • Condiții de autorizare și retragere;
 • Cerințe de operare, reguli de conduită, conflictul de interese;

Ziua 3

 • Documente, informații și raportări în relația cu clienții și potențialii clienți;
 • Evaluarea clienților și oportunitățiile serviciilor de investiții;
 • Practici frauduloase;
 • Contracte la distanță;

Ziua 4

 • Abordarea clienților;
 • Identificarea nevoilor clienților;
 • Metode de negociere;
 • Sancțiuni;

Ziua 5

 • Tipuri de piețe și instrumente financiare;
 • Operațiuni corporatiste;
 • Elemente recapitulative;

Legislație ( Click pentru detalii )

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

înscriere

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • formular de înscriere curs atestare;
 • copie a actului de identitate;
 • diploma de studii;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (se poate efectua prin transfer bancar utilizînd ca instrument de plată - ordinul de plată (OP-ul) sau prin internet banking).

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: Ultima zi lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Examen

Regulament de desfășurare a examenului la ASFM;

Certificat de Absolvire

Certificatul se eliberează conform anexei nr.1 din regulamentul A.S.F./ C.N.V.M.nr.12/2010.

Contact

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369.432488/0744.664467

Avantaje

Participanții înscriși la cursul organizat de AS Financial Markets beneficiază de:

 • suport de curs în format electronic;
 • înscriere la examen;
 • certificat de absolvire;

Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele participante la cursul ADEL:

 • să fie în vîrstă de cel puțin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile;
 • să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de profil;
 • să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

Orice persoană poate să urmeze cursurile de atestare organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care îsi desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Condiții de obținere de la A.S.F. a atestatului de absolvire:

1) în termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent cursului urmat trebuie să transmită A.S.F., prin servicii poștale sau depuse la registratura instituției, o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoțită de următoarele documente;

a) o cerere, cu datele de identificare ale solicitantului, din care să reiese că dorește eliberarea atestatului profesional;

b) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesională, în copie;

c) actul de identitate(BI/CI/pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

2) A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin.(1);

3) A.S.F. nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul de prevazut la alin.1, art.29, regulamnetul A.S.F./ C.N.V.M. nr.12/2010. în vederea obținerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piața de capital și să promoveze examenul aferent acestuia;

Observație:

 • Prezentul atestat nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.
 • Deținătorul prezentului atestat poate presta serviciile și activitățile de investiții, prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.;

Condiții de autorizare la A.S.F. a Agentului Delegat - persoane fizice ai S.S.I.F.:

 • să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
 • să aibă cel puțin studii medii;
 • să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.;
 • să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție îîn cadrul altui intermediar decît cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F;
 • să nu fie agent pentru servicii de investiții financiare sau analist financiar ori consultant de investiții;
 • să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a Romîniei;
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, sau pentru alte infracțiuni de natură economică;
 • să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

Condiții de autorizare la A.S.F. a Agentului Delegat - persoane juridice ai S.S.I.F.:

 • să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
 • să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea de agent delegat așa cum este prevăzută la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societății;
 • să nu se afle în procedură de insolvență, potrivit legii;
 • acționarii/asociații semnificativi, precum și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu dețină direct sau indirect, o poziție semnificativă în calitate de acționar al altui agent delegat sau al altui intermediar decît cel pentru care persoana juridică se autorizează ca agent delegat, precum și să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar, al altui agent delegat, consultant de investiții persoană juridică sau al unui trader autorizat de A.S.F.;
 • membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condițiile stipulate la regulamentul A.S.F. nr.8/2015,art. 18 alin. (1) lit. f) - h);
 • să își desfășoare activitatea prin persoane fizice desemnate și angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt autorizate ca agent delegat persoană fizică, care nu au relații contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică și care îndeplinesc condițiile prevăzute la regulamentul A.S.F. nr.8/2015, art. 18 alin. (1) lit. b)-h) sau la art. 18 alin. (1) lit. c)-h) și alin. (2), după caz;
 • să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referință B.N.R. la data depunerii cererii;
 • să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, în cadrul altui intermediar decît cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F.

Profilul îAgentului delegatî

 • abilități foarte bune de comunicare și organizare;
 • o bună viteza de reacție într-un mediu extrem de dinamic;
 • cunoștințe operare pe calculator;
 • persoană dinamică și cu inițiativă;
 • perseverență și atitudine pozitivă;
 • experiență în vînzări și/sau piața de capital constituie un avantaj;
 • atestatul profesional pentru Agent de Servicii de Investiții Financiare/Agent Delegat constituie un avantaj.