Chat

Newsletter
Imagine simbol curs ASIF9.2018

ASIF-Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare

Perioadă: 21 mai - 25 mai
Examen: 25.05.2018
Cod curs: ASIF9.2018
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: București, Blv. Eroilor, nr.18

Tematică ( Click pentru detalii )

 • Ziua I - Aspecte legislative, reguli prudențiale și de conduită pe piața de capital; Abuzul în piață;
 • Ziua II - Piața reglementată la vedere și sistemul alternativ de tranzacționare. (Instrumente financiare și oferte publice);
 • Ziua III - Instituția pieței de capital: ASF; Operatori de sistem:BVB; Societăți de compensare, decontare și depozitare;
 • Ziua IV - Societăți de Administrare a Investițiilor. Organisme de plasament colectiv. Fonduri;
 • Ziua V - Instrumente financiare derivate;Elemente recalitulative;
 • Examen;

Legislație ( Click pentru detalii )

C.N.V.M./A.S.F. a emis regulamentul nr.32/2006 în care se regăsește semnificația și atribuțiunile agentului de servicii de investiții financiare:

 • agent delegat - un agent pentru servicii de investiții financiare care, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a unei singure societăți de servicii de investiții financiare în numele căreia acționează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clienților sau clienților potențiali servicii de investiții și/sau servicii conexe, preia și transmite instrucțiunile sau ordinele de la clienți referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiții, plasează instrumente financiare și/sau furnizează clienților sau clienților potențiali servicii de consultanță privind aceste instrumente sau servicii;
 • agent pentru servicii de investiții financiare - persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investiții financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;

Secțiunea 3 - Agenții pentru servicii de investiții financiare ai S.S.I.F.

Art. 18

Agenții pentru servicii de investiții financiare sunt persoane fizice care își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii de investiții financiare în nume propriu.

Art. 22

(1) Pentru a fi autorizată de A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;

b) să fie angajat cu contract de muncă; relația contractuală dintre persoana care își va desfășura activitatea în calitate de agent delegat și S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă fie a unui contract de mandat sau de agent;

c) să aibă cel puțin studii medii;

d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F./C.N.V.M.;

e) să nu fie acționar semnificativ și să nu dețină nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar;

f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M./A.S.F., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;

g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

(2) O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei S.S.I.F. și desfășoară serviciile de investiții financiare prevăzute la pct.1 lit. e) și pct. 2 lit. c) și e) din Anexa nr. 9, prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să promoveze cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizat de AS Financial Markets.

Anexa nr. 9

Serviciile de investiții financiare la care se refera alin(2) din art.22 sunt:

1. servicii principale (servicii și activități de investiții):

e) consultanță pentru investiții;

2. servicii conexe:

c) consultanță acordată entității cu privire la structura de capital, strategie industrială și aspecte conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;

e) consultanță cu privire la instrumentele financiare, prin această activitate înțelegandu-se cercetare pentru investiții și analiză financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

înscriere

Documentele necesare înscrierii sunt:

 • formular de înscriere curs atestare;
 • copie a actului de identitate;
 • diploma de studii;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (se poate efectua prin transfer bancar utilizând ca instrument de plată - ordinul de plată sau prin internet banking).

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: cu 5 zile înaintea începerii cursului.

Examen

Regulament de desfășurare a examenului la ASFM;

Certificat de Absolvire

Certificatul se eliberează conform anexei nr.1 din regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.12/2010.

Contact

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369.432488 / 0744.664467

Avantaje

Participanții înscriși la cursul organizat de AS Financial Markets beneficiază de:

 • suport de curs în format electronic;
 • înscriere la examen;
 • certificat de absolvire;

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoanele participante la cursul de Agenți pentru Servicii de Investiții Financiare - ASIF:

 • să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile;
 • să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalență, indiferent de profil;
 • să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

Orice persoană poate să urmeze cursurile de atestare organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Condiții de obținere de la A.S.F. a atestatului de absolvire:

1) în termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent cursului urmat trebuie să transmită A.S.F., prin servicii poștale sau depuse la registratura instituției, o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoțită de următoarele documente;

a) o cerere, cu datele de identificare ale solicitantului, din care să reiese că dorește eliberarea atestatului profesional;

b) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesională, în copie;

c) actul de identitate(BI/CI/pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

2) A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin.(1);

3) A.S.F. nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul de prevazut la alin.1, art.29, regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.12/2010. în vederea obținerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piața de capital și să promoveze examenul aferent acestuia;

Observație:

 • Prezentul atestat nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.
 • Deținătorul prezentului atestat poate presta serviciile și activitățile de investiții, prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.;

Condiții de autorizare la A.S.F. a unei persoane fizice în calitate de Agent pentru Servicii de Investiții Financiare - ASIF:

 • să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
 • să fie angajat cu contract de muncă;
 • să aibă cel puțin studii medii;
 • să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific agentului pentru servicii de investiții financiare, susținut de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.; .;
 • să nu fie acționar semnificativ și să nu dețină nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar;
 • să nu fie agent delegat sau analist financiar;
 • să nu se afle sub incidența unor sacțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau Banca Națională a României;
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.
 • să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal;

Profilul agentului de Servicii de Investiții Financiare

 • abilități foarte bune de comunicare și organizare;
 • o bună viteză de reacție într-un mediu extrem de dinamic;
 • cunoștințe operare pe calculator;
 • persoană dinamică și cu inițiativă;
 • perseverență și atitudine pozitivă;
 • experiență în vânzări și/sau piața de capital constituie un avantaj;
 • atestatul profesional pentru Agent de Servicii de Investiții Financiare constituie un avantaj.