Chat

Newsletter
Imagine simbol curs ADEL12.2018

ADEL - Agenți Delegați

Perioadă: 09 iulie - 12 iulie
Examen: 13.07.2018
Cod curs: ADEL12.2018
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: București, Blv. Eroilor, nr.18

Navigare rapidă

Tematică ( Click pentru detalii )

1. Organizarea si funcționarea pieței de capital – noțiuni introductive

1.1. Arhitectura pietei de capital;

1.2. Ratiunea apariției/ existenței;

1.3. Principalii participanți la piata de capital;

1.4. Interferențe între participanți.

2. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare

2.1. Cadru de reglementare și definiții;

2.2. Cerințe de organizare și de operare;

2.3. Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contra părți eligibile;

2.4. Servicii de investiții financiare: principale și adiacente;

2.5. Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clientilor;

2.6. Testul de oportunitate;

2.7. Testul de adecvare.

3. Instrumentele financiare

3.1. Categoriile de IF sub MIFID;

3.2. Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II;

3.3. Autorități cu competențe de autorizare și supreveghere;

3.4. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe;

3.5. Depozite structurate: principale caracteristici;

3.6. Instrumente ale pieței monetare: principale caracteristici;

3.7. Instrumente cu venit fix: principale caracteristici;

3.8. Acțiunile: principale caracteristici;

3.9. Fonduri de investiții: principale caracteristici;

3.10. Instrumente financiare derivate: principale caracteristici.

4. Piete reglementate si alte locuri de tranzacționare

4.1. Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT);

4.2. Piete de crestere pentru IMM-uri;

4.3. Operator independent(SI);

4.4. Formator de piață(Market maker);

4.5. Tranzacționare algoritmică(ALGO), tehnici de tranzacționare algoritmică de mare frecvență(HFT);

4.6. Accesul electronic direct la piață(DEA).

5. Principiul celei mai bune executii: Best execution

5.1. Noțiune și aplicabilitate;

5.2. Funcționarea principiului BE în cadrul SSIF; obligațiile SSIF;

5.3. Politica de executarea ordinelor;

5.4. Informarea clienților de retail;

5.5. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții;

5.6. Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor;

5.7. Noutăți aduse de MIFID II;

5.8. Raportări periodice.

6. Raportarea tranzacțiilor: transparența pre și post tranzacționare

6.1. Obiectivul regimului de transparență instituit de MIFID II;

6.2. MIFID I vs MIFID II;

6.3. Instrumente financiare în scopul raportării;

6.4. Furnizorii de servicii de date: APA, ARM și CTP;

6.5. Transparența pre-tranzacționare: condiții generale;

6.6. Transparența post-tranzacționare: condiții generale;

6.7. Transparența pre-tranzacționare: pentru operatorii independenți;

6.8. Transparența post-tranzacționare: pentru operatorii independenți;

6.9. Raportarea tranzacțiilor;

6.10. Obligația de păstrare a înregistrărilor;

6.11. Obligații de raportare catre client.

7. Păstrarea în siguranță a activelor clienților

7.1. Repere legislative;

7.2. Cerințe generale privind păstrarea în siguranță a activelor clienților;

7.3. Persoana/Ofiterul însărcinat cu păstrarea activelor clientilor;

7.4. Depozitarea și utilizarea IF aparținând clienților;

7.5. Depozitarea fondurilor bănești aparținând clienților;

7.6. Contracte de garanție cu transfer de proprietate.

8. Păstrarea înregistrărilor

8.1. Repere legislative;

8.2. Tipuri de inregistrări pentru care există obligativitatea de păstrare a datelor;

8.3. înregistrarea convorbirilor electronice;

8.4. Lista înregistrărilor minime;

8.5. Ordinele clienților și deciziile de tranzacționare;

8.6. Tranzacții vs ordine.

9. Procesul de guvernanță a produselor

9.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II;

9.2. Obligațiile producatorului de IF;

9.3. Obligațiile distribuitorului de IF;

9.4. Piața țintă;

9.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor;

9.6. Intervenți a autoritatilor la nivel de produs.

10. Cercetarea pentru investiții

10.1. Cadru de reglementare;

10.2. MIFID II vs MAD;

10.3. Cercetarea de investiții vs Recomandarea de investiții;

10.4. Recomandările de investiții;

10.5. Tipuri de cercetare de investiții;

10.6. Cercetarea de investiții vs Recomandarea personală;

10.7. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții;

10.8. Cercetarea de investiții vs analiza macroeconomică;

10.9. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare;

10.10. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare;

10.11. Stimulentele în legatură cu cercetarea pentru investiții.

11. Abuzul de piață

11.1. Cadrul legal;

11.2. IF în scop MAD;

11.3. Regimul informatiilor privilegiate;

11.4. Comportamente legitime;

11.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate;

11.6. Tipuri de insider și lista insiderilor;

11.7. Tranzacțiile managerilor;

11.8. Publicarea informațiilor privilegiate;

11.9. Programele de răscumparare și programele de stabilizare;

11.10. Sondarea de piață;

11.11. Manipularea de piață și STOR;

11.12. Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței;

11.13. Practici de piață acceptate;

11.14. Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte;

11.15. Sancțiuni.

12. Spălarea banilor

12.1. Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor;

12.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple;

12.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice;

12.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte.

13. Analiza fundamentală

13.1. Valoarea de piață a unei societăți;

13.2. Pofitabilitate;

13.3. Evenimente special nerecurente;

13.4. Indicatori economici și finaniciari ai societăților;

13.5. Indicatori de evaluare sau de tranzacționare.

14. Analiza tehnică

14.1. Principiul de funcționare al AT;

14.2. Fundamentele AT;

14.3. Tipuri de analiză tehnică;

14.4. Indicatori de analiza tehnică;

14.5. Tehnici de tranzacționare.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

înscriere

Documentele necesare înscrierii sunt:

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: Ultima zi lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Examen

Regulament de desfășurare a examenului la ASFM;

Certificat de Absolvire

Certificatul se eliberează conform anexei nr.1 din regulamentul A.S.F./ C.N.V.M.nr.12/2010.

Contact

Pentru informaÅ£ii suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369.432488/0744.664467

Avantaje

Participanții înscriși la cursul organizat de AS Financial Markets beneficiază de:

 • suport de curs în format electronic;
 • înscriere la examen;
 • certificat de absolvire;

Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele participante la cursul ADEL:

 • să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile;
 • să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, indiferent de profil;
 • să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

Orice persoană poate să urmeze cursurile de atestare organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care îsi desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Condiții de obținere de la A.S.F. a atestatului de absolvire:

1) în termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent cursului urmat trebuie să transmită A.S.F., prin servicii poștale sau depuse la registratura instituției, o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoțită de următoarele documente;

a) o cerere, cu datele de identificare ale solicitantului, din care să reiese că dorește eliberarea atestatului profesional;

b) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesională, în copie;

c) actul de identitate(BI/CI/pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

2) A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin.(1);

3) A.S.F. nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul de prevazut la alin.1, art.29, regulamnetul A.S.F./ C.N.V.M. nr.12/2010. în vederea obținerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piața de capital și să promoveze examenul aferent acestuia;

Observație:

 • Prezentul atestat nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.
 • Deținătorul prezentului atestat poate presta serviciile și activitățile de investiții, prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.;

Condiții de autorizare la A.S.F. a Agentului Delegat - persoane fizice ai S.S.I.F.:

 • să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
 • să aibă cel puțin studii medii;
 • să dețină atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaște pregătirea corespunzătoare cursului specific agentului delegat, agentului pentru servicii de investiții financiare sau consultantului de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.;
 • să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție Ãîn cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F;
 • să nu fie agent pentru servicii de investiții financiare sau analist financiar ori consultant de investiții;
 • să nu se afle sub incidența unor sancțiuni cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Națională a României;
 • să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, sau pentru alte infracțiuni de natură economică;
 • să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

Condiții de autorizare la A.S.F. a Agentului Delegat - persoane juridice ai S.S.I.F.:

 • să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.;
 • să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială constituită ca societate pe acțiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea de agent delegat așa cum este prevăzută la art. 4 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societății;
 • să nu se afle în procedură de insolvență, potrivit legii;
 • acționarii/asociații semnificativi, precum și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu dețină direct sau indirect, o poziție semnificativă în calitate de acționar al altui agent delegat sau al altui intermediar decât cel pentru care persoana juridică se autorizează ca agent delegat, precum și să nu dețină nicio altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar, al altui agent delegat, consultant de investiții persoană juridică sau al unui trader autorizat de A.S.F.;
 • membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condițiile stipulate la regulamentul A.S.F. nr.8/2015,art. 18 alin. (1) lit. f) - h);
 • să își desfășoare activitatea prin persoane fizice desemnate și angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt autorizate ca agent delegat persoană fizică, care nu au relații contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică și care îndeplinesc condițiile prevăzute la regulamentul A.S.F. nr.8/2015, art. 18 alin. (1) lit. b)-h) sau la art. 18 alin. (1) lit. c)-h) și alin. (2), după caz;
 • să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referință B.N.R. la data depunerii cererii;
 • să nu fie acționar semnificativ sau asociat, după caz, în cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acționează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de A.S.F. sau al unui consultant de investiții autorizat de A.S.F.

Profilul “Agentului delegat”

 • abilități foarte bune de comunicare și organizare;
 • o bună viteza de reacție într-un mediu extrem de dinamic;
 • cunoștințe operare pe calculator;
 • persoană dinamică și cu inițiativă;
 • perseverență și atitudine pozitivă;
 • experiență în vânzări și/sau piața de capital constituie un avantaj;
 • atestatul profesional pentru Agent de Servicii de Investiții Financiare/Agent Delegat constituie un avantaj.