Chat

Newsletter
Imagine simbol curs PIFC15.2020

Personal care îndeplinește funcția de conformitate(40 ore)

Perioadă: 02 decembrie -15 decembrie 2020
Examen: 18.12.2020
Cod curs: PIFC15.2020
Program de formare profesională inițială (studii medii)
Locația și durata de desfășurare: București, B-dul Eroilor, nr.18

Tematică ( Click pentru detalii )

Titlu curs: PERSONAL CARE îNDEPLINEȘTE FUNCȚIA DE CONFORMITATE

Forma cursului: Curs de atestare profesională

Cadru legal: Autorizația A.S.F. nr.112/01.07.2020

Obiective

Cursul este conceput pentru a oferi participanților legislația aplicabilă pieței de capital, dobândirea de competențe și abilități necesare funcției de conformitate.

Prezentarea va avea un pronunțat caracter practic și interactiv, abordările specifice coroborate cu experiența lectorilor va asigura participanților ultimele modificări și interpretări în acest domeniu.

Grup țintă

Cursul de atestare profesională "Personal care îndeplinește funcția de conformitate" se adresează personalului din cadrul Societăților de Investiții autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Piețe de Capital, astfel:

 • Societăților de Servicii Investiții Financiare (S.S.I.F.) care au obligația de a stabili și menține o funcție de conformitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/565, ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, art.23;
 • Societăților de Administrare a Investițiilor(SAI), OPCVM, care asigură funcția de conformitate în baza art.24, art.35-44, Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 - varianta consolidată, noiembrie 2019;
 • Fondurilor de Investiții Alternative (AFIA), cf.art.13, Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, varianta consolidată, noiembrie 2019;
 • Operatorului de piață din România care are obligația de a constitui funcția de conformitate specializată pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente operatorului de piață și a normelor interne, precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor societății în calitate de operator de piață, cf.art. 28, Regulamentul A.S.F. nr.13/2018;
 • Depozitarului Central, cf.Regulamentul A.S.F. nr. 10/ 2017, art.11 si art.13;
 • Profesorii și studenții profilelor adecvate;
 • Tuturor persoanelor interesate de ultimele modificări legislative pe piața de capital.

TEMATICA

1. Organizarea si funcționarea pieței de capital

1.1. Arhitectura pieței de capital-parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital;

1.2. Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital;

1.3. Principalii participanți la piața de capital: Investitori, Intermediari, Emitenți, Operatori de piață, Depozitarul Central, Autorități de reglermentare și supraveghere;

1.4. Interferențe între participanții la piata de capital;

1.5. Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II.

2. Firmele de investiții, servicii și activități de investiții – sfera de aplicabilitate

2.1. Cadru de reglementare și definiții;

2.2. Cerințe de organizare și de operare;

2.3. Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile;

2.4. Servicii și activități de investiții: principale și adiacente;

2.5. Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților;

2.6. Testul de oportunitate;

2.7. Testul de adecvare.

3. Tipuri de instrumente financiare

3.1. Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II;

3.2. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar;

3.3. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe;

3.4. Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;

3.5. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impactul factorilor externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;

3.6. Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;

3.7. Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;

3.8. Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare.

4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare

4.1. Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT);

4.2. Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare;

4.3. Piețe de creștere pentru IMM-uri;

4.4. Operator independent (SI);

4.5. Formator de piață (Market maker).

5. Principiul celei mai bune executii: Best execution

5.1. Noțiune și aplicabilitate;

5.2. Funcționarea principiului BE în cadrul SSIF; obligațiile SSIF;

5.3. Politica de executarea ordinelor;

5.4. Informarea clienților de retail;

5.5. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții;

5.6. Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor;

5.7. Noutăți aduse de MIFID II;

5.8. Raportări periodice.

6. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

6.1. Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii și activități de investiții; - documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor (PRIIP), prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc; - documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală; - alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate).

6.2.Informare privind costurile serviciilor și activitățiilor de investiții;

6.3. Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activitățiilor de investiții;

6.4. Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților;

6.5. Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice;

6.6. Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese;

6.7. Informare privind politica de executare a ordinelor clienților;

6.8. Informare privind politica de management al reclamațiilor.

7. Abuz de piață

7.1. Cadrul legal;

7.2. IF în scop MAD;

7.3. Regimul informațiilor privilegiate;

7.4. Comportamente legitime;

7.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate;

7.6. Tipuri de insideri și lista insiderilor;

7.7. Tranzacțiile managerilor;

7.8. Publicarea informațiilor privilegiate;

7.9. Programele de răscumpărare și programele de stabilizare;

7.10. Sondarea de piață;

7.11. Manipularea de piață și STOR;

7.12. Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței;

7.13. Practici de piață acceptate;

7.14. Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte;

7.15. Sancțiuni.

8. Spălarea banilor

8.1. Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor;

8.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor, practici și indicatori folosiți, exemple;

8.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice; ;

8.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte;

8.5. Studii de caz;

9. Procesul de guvernanță a produselor

9.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II;

9.2. Obligațiile producătorului de IF;

9.3. Obligațiile distribuitorului de IF;

9.4. Piața țintă;

9.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor;

9.6. Intervenți a autoritatilor la nivel de produs.

10. Cercetarea pentru investiții

10.1. Cadru de reglementare;

10.2. MIFID II vs MAD;

10.3. Tipuri de cercetare de investiții;

10.4. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții;

10.5. Cercetarea de investiții vs Analiza macroeconomică;

10.6. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare;

10.7. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare;

10.8. Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții.

11.Funcția de conformitate - rol si importanță

11.1. Domeniu de aplicare și cadru legal;

11.2. Conformitate vs audit intern/ extern;

11.3. Functia de conformiate;

11.4. Abordarea pe bază de riscuri a funcție de conformitate;

11.5. Obligatia de monitorizare;

11.6. Obligatia de raportare;

11.7. Obligatia de informare;

11.8. Cerințe organizatorice ale departamentului de conformitate;

11.9. Cumularea de funcții;

11.10. Externalizarea funcției;

11.11. Noutăți MIFID II: Cerințe organizaționale, managementul reclamațiilor, externalizarea serviciilor;

11.12. ESMA Peer Review.

12. Aspecte ale funcției de conformiate: prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele

12.1. Prevenirea conflictelor de interese

 • Identificarea conflictelor de interese;
 • Măsuri organizaționale și administrative de prevenire a conflictelor;
 • Informarea clientului;
 • Politici scrise de prevenire si administrare a conflictelor;
 • Sumarul politicii pentru clientii de retail;
 • Păstrarea înregistrărilor.

12.2. Remunerarea

 • Persoane vizate de politica de remunerare;
 • Cerințe pentru remunerare;
 • Bune practici vs practici nerecomandate;
 • Ghid EBA ref remunerare.

12.3. Stimulentele

 • Tipuri de comisioane acceptate;
 • Politica internă cu pricire la stimulente;
 • Comisioane, plăți, beneficii acceptate vs neacceptate;
 • Principiul acțiunii în interesul clientului;
 • Informarea clienților de retail.

13. Formarea profesională a personalului încadrat pe funcția de conformitate

13.1. Cerințe de calificare;;

13.2. Cerințe de experiență;;

13.3. Formarea profesională continuă;

13.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților.

Locație

Programul furnizat de AS Financial Markets se desfășoară cu prezență fizică, la sediul din

 • B-dul Eroilor, nr.18, București, click harta.
 • Legislație ( Click pentru detalii )

  Ce reprezintă funcția de conformitate ?

  Definitie: Este funcția din cadrul unei firme de investiții responsabilă pentru identificarea, evaluarea, consultarea, monitorizarea și raportarea cu privire la riscul de conformitate al unei firme de investiții. Risc de conformitate este riscul ca o firmă de investiții să nu își respecte obligațiile care îi revin în temeiul MiFID și în temeiul legislației naționale respective, precum și standardele aplicabile stabilite de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și autoritățile competente cu privire la aceste dispoziții.

  în sensul Legii nr.126/2018, persoanele care ocupă funcția de conformitate sunt persoanele care dețin funcții-cheie și ale căror atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale firmei de investiții sau ale operatorului de piață, care nu fac parte din organul de conducere;

  Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele participante la cursul de atestare - Personal care îndeplinește funcția de conformitate:

  • să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile;
  • să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
  • să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

  Orice persoană poate să urmeze cursurile de atestare organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

  Atribuțiile pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele autorizate pe funcție de conformitate:

  • să țină evidența neregulilor descoperite în cursul activității de monitorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017;
  • să asigure informarea societății și a personalului acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
  • să avizeze documentele transmise de societate către A.S.F. în vederea obținerii actelor individuale prevăzute de reglementările în vigoare, precum și raportările transmise A.S.F. și entităților pieței de capital;
  • să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății sau de către personalul acesteia;
  • să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale societății;
  • să supravegheze activitatea societății astfel încât să se asigure utilizarea exclusiv personală de către fiecare angajat, inclusiv de către agenții delegați care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a codurilor de acces și a parolelor alocate respectivei persoane.
  • să raporteze cu celeritate consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directorilor/ membrilor directoratului și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

  Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie angajată cu contract individual de muncă;
 • să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
 • să dețină experiență în vederea exercitării atribuțiilor pe care urmează a le exercita, de cel puțin 3 ani;
 • să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismul de formare profesională atestat de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
 • să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.
 • Observație:

  • Prezentul atestat nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.
  • Persoana care îndeplinește funcția de conformitate se supune autorizării A.S.F. conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, art. 25 și Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

  Bibliografie ( Click pentru detalii )

  Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

  înscriere

 • Formular înscriere online
 • Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

  Cursurile se pot desfășura, la cerere, în orice oraș din țară cu condiția înscrierii a unui număr minim de 15 participanți.

  Tarif

  înscriere curs: 1390 RON/persoana

  • Tariful de înscriere se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
  • RO78BFER173000019199RO02, Banca Comercială Feroviara S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262.

  Examen

  Regulament de desfășurare a examenului la ASFM;

  Certificat de Absolvire

  Certificatul se eliberează conform anexei nr.1 din regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.12/2010.

  Avantaje

  Participanții înscriși la cursul organizat de AS Financial Markets beneficiază de 40 ore de pregătire și gratuit:

  • suport de curs în format electronic;
  • înscriere la examen;
  • certificat de absolvire;

  Profilul candidatului ideal pentru îndeplinirea funcției de conformitate:

  • Candidatul are studii superioare economice sau juridice finalizate;
  • Dispune de abilități de comunicare și de lucru în echipă, este caracterizat prin rigurozitate, atenție la detaliu și bună organizare;
  • Experiență pe piața de capital de minim 3 ani de zile;
  • Deține atestat curs "Personal care îndeplinește funcția de conformitate";
  • Cunoștințe operare pe calculator;
  • Cunoștințe de limba engleză.

  Contact

  Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

  • Tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
  • Fax: 0369-432.488.