Chat

Newsletter
Imagine simbol curs CIF2.2021

Consultant de Investiții

Perioadă: 03 mai 2021 - 28 mai 2021
Examen: 08.06.2021
Cod curs: CIF2.2021
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 30 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Grup țintă

Programul de formare profesională inițială "Consultant de Investiții" se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a autorizației A.S.F.

Descriere

Consultantul de investiții prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții, respectiv face recomandări personale de investiții cu privire la unul sau mai multe servicii financiare. Conform prevederilor legale în vigoare el are obligația de a acționa într-un mod onest, echitabil și profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clienților.

Pentru a dobândi calitatea de consultant de investiții, o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de cunoștințe, competențe și experiență extinse, prevăzute de legislația în vigoare. Desfășurarea efectivă a activităților de consultant de investiții este supusă, în prealabil, cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

Testimonial

S.G.: Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.

Tematică ( Click pentru detalii )

Capitol 1. Tipuri de Instrumente financiare(2 module)    
 • 1.1.Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II;
 • 1.2.Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II;
 • 1.3. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar ASF vs BNR;
 • 1.4.Instrumente non-complexe vs instrumente complexe;
 • 1.5.Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 1.6.Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; 
 • 1.7.Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; 
 • 1.8.Instrumente financiare derivate: tipuri , caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; 
 • 1.9.Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare;
 • 1.10.Studii de caz.
Capitol 2. Organizarea și funcționarea pieței de capital(2 module)
 • 2.1.Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital;
 • 2.2.Structura pieței financiare – piața monetară și piața de capital; 
 • 2.3.Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital – funcțiile pieței financiare, clasificarea piețelor financiare;
 • 2.4.Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente; naționale/regionale/ globale etc.);
 • 2.5.Principalii participanți la piața de capital;
 • 2.6.Interferențe între participanți;
 • 2.7.Entități cu rol de reglementare și supeveghere – ASF, BNR, ESMA, EBA;
 • 2.8.Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II;
 • 2.9.Studii de caz.
Capitol 3. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare-sfera de apcabilitate(1 modul)
 • 3.1.Cadru de reglementare și definiții;
 • 3.2.Cerințe de organizare și de operare; 
 • 3.3.Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile;
 • 3.4.Servicii și activități de investiții: principale și adiacente;
 • 3.5.Furnizarea serviciilor și activitătilor de investiții în funcție de tipul de client: testarea clientilor;
 • 3.6.Testul de oportunitate;
 • 3.7.Testul de adecvare;
 • 3.8.Studii de caz.
Capitol 4. Finanțe comportamentale(2 module)
 • 4.1. Introducere în Finanțe Comportamentale;
 • 4.2. Erori, predispoziții, predilecții, tendințe (bias-uri) în procesul decizional;
 • 4.3. Erori sistematice de gândire cauzate de Perseverența în gândire;
 • 4.4. Erori cauzate de procesarea informației;
 • 4.5. Erori cauzate de factori emoționali;
 • 4.6.Studii de caz.
                                                                                
Capitol 5. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare(1 modul)
 • 5.1.Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT);
 • 5.2.Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare;
 • 5.3.Piețe de creștere pentru IMM-uri;
 • 5.4.Operator independent (SI);
 • 5.5.Formator de piață (Market maker);
 • 5.6.Studii de caz.
Capitol 6 Managementul portofoliului de investiții(2 module)
 • 6.1.Politici de investiții;
 • 6.2.Setare și atingere obiective de investiții;
 • 6.3.Alocarea activelor;
 • 6.4.Diversificarea portofoliului;
 • 6.5.Ajustarea performanței la riscuri.
Capitol 7. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii(1 modul)
 • 7.1.Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare:
 • •    documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.;
 • •    documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală;
 • •    alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile și activitățile de investiții furnizate);
 • 7.2.Informare privind costurile serviciilor și activităților de investiții;
 • 7.3.Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activităților de investiții;
 • 7.4.Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților;
 • 7.5.Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice;
 • 7.6.Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese;
 • 7.7.Informare privind politica de executare a ordinelor clienților;
 • 7.8.Informare privind politica de management al reclamațiilor;
 • 7.9.Studii de caz.   
Capitol 8. Principiul celei mai bune executii: Best execution(1 modul)  
 • 8.1.Noțiune și aplicabilitate;
 • 8.2.Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar;
 • 8.3.Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții;
 • 8.4.Reguli de executare a ordinelor clientilor; 
 • 8.5.Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării;
 • 8.6.Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor;
 • 8.7.Raportări periodice;
 • 8.8.Studii de caz.   
Capitol 9. Abuzul de piață(1 modul)    
 • 9.1.Cadrul legal;
 • 9.2.IF în scop MAD;
 • 9.3.Regimul informațiilor privilegiate;
 • 9.4.Comportamente legitime;
 • 9.5.Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate;
 • 9.6.Tipuri de insideri și lista insiderilor;
 • 9.7.Tranzacțiile managerilor;
 • 9.8.Publicarea informațiilor privilegiate;
 • 9.9.Programele de răscumpărare și programele de stabilizare;
 • 9.10.Sondarea de piață;
 • 9.11.Manipularea de piață și STOR;
 • 9.12.Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței;
 • 9.13.Practici de piață acceptate;
 • 9.14.Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte;
 • 9.15.Sancțiuni;
 • 9.16.Studii de caz.      
Capitol 10. Formarea profesională a personalului care oferă consultanță de investiții(1 modul)
 • 10.1.Cerințe de calificare;
 • 10.2.Cerințe de experiență;
 • 10.3.Formarea profesională continuă;
 • 10.4.Etica și conduita în desfășurarea activităților.
Capitol 11. Spălarea banilor(1 modul)
 • 11.1.Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor; 
 • 11.2.Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple;
 • 11.3.Sancțiuni penale pentru persoanele fizice; 
 • 11.4.Rapoartele privind tranzacțiile suspecte;
 • 11.5.Studii de caz.
Capitol 12. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare 
 • 12.1.Calculul bazei impozabile;
 • 12.2.Obligații de declarare;
 • 12.3.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată;
 • 12.4.Cote și termene de plată.
Capitol 13. Simulări consultanță(1 modul)

Legislație ( Click pentru detalii )

1.Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane fizice la A.S.F., conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

1.1.Condiții.

Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

 b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele

de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie salariat ori

să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de evaluare cu care are o relaţie contractuală;

d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

e) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

1.2.Documente pentru autorizare.

În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018;

c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;

d) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora;

e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;

f) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

2.Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane juridice la A.S.F. conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

2.1.Condiții. :

Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul

de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

d) acţionarii/asociaţii să respecte condiţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1.946;

e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) şi c);

f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;

g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care îşi desfăşoară activitatea şi care:

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să nu fie salariat

ori să nu deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia consultantului de investiţii, persoană juridică;

(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

h) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad

echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

2.2.Documente pentru autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de următoarele documente:

a) documentele şi informaţiile prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945;

b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepţia documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943;

c) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acţionar/asociat care deţine în societate o participaţie calificată şi angajat al societăţii prin care îşi desfăşoară activitatea sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;

e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;

f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 şi declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

h) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere PJ ( descarcă formularul )
 2. formular înscriere individuală angajați ( descarcă formularul )
 3. copia actelor de identitate;
 4. copia diplomelor studii superioare;
 5. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere PF ( descarcă formularul )
 2. copia actului de identitate;
 3. copia diplomă studii superioare;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Tarif înscriere curs și examen: 947 RON/persoană

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Contact.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office@cursuribursa.ro

Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic;
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. înscriere la examen;
 6. participanții care promovează examenul cu note peste 9.50, primesc din partea AS Financial Markets manualul “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”, 343 pagini. Manualul este elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets, avizat B.N.R(2021), fiind singura lucrare la nivel național tipărită, ajutând cititorul în aprofundarea cunoștințelor și formarea celor două profesii din sistemul financiar-bancar și al pieței de capital.
 7. certificat de absolvire online sau in format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Profilul "Consultantului de Investiţii"

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. cunoştinte microsoft office;
 4. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 5. experienţă pe piaţa de capital constituie un avantaj;.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Click pentru detalii )

Test liber care apare pe pagina cursurilor CIF
Trei bănci oferă următoarele cotații în AUDUSD. De la ce bancă cumparați AUD?
 • 0.5268/73;
 • 0.5272/77;
 • 0.5274/79.
Furnizarea de servicii de investiții financiare cu consultanță presupune efectuarea următoarelor teste de către intermediar:
 • Test de oportunitate
 • Test de adecvare
 • Atât test de oportunitate, cât și test de adecvare
Un contribuabil a investit printr-un intermediar 23.000 RON într-un ETF (Exchange Traded Fund) în luna ianuarie 2023, iar în luna iulie 2023 vinde unitățile de fond la un preţ de 27.000 RON. Impozitul în acest caz este:
 • 400 lei;
 • 40 lei;
 • 120 lei.