Chat
Imagine simbol curs PIFC10.2021

Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate

Perioadă: 02 decembrie -17 decembrie 2021
Examen: 21.12.2021
Cod curs: PIFC10.2021
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 30 ore(teorie și practică)

Cadru legal:

 1. Autorizații AS Financial Markets

Obiective

Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de ofițer de conformitate/personal care îndeplinește funcția de conformitate în domeniul serviciilor de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității.

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se autorizeze în calitate de ofițer de conformitate/ personal care îndeplinește funcția de conformitate și care își desfășoară activitatea în cadrul societăților de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Descriere

Funcția de conformitate este una dintre funcțiile cheie la nivelul firmei de investiții. Rolul său este acela de a asigura respectarea în permanență de către firmele de investiții a legislației incidente activităților și serviciilor de investiții desfășurate de către acestea, având atribuții preventive, detective și de consiliere. Funcția de conformitate este permanentă și independentă în desfășurarea atribuțiilor care îi revin.

Testimonial

A.A.: Am participat la multe cursuri, online și cu prezență fizică, dar de departe acesta este cel mai "user friendly, time adapted". Apreciez calitatea prezentărilor, posibilitatea de a putea reasculta materialele, amabilitatea lectorilor în a acorda suport pentru a întelege mai bine cele prezentate. Examenul a fost foarte bine organizat, faptul că rezultatele sunt disponibile imediat este plus valoarea la tot ceea ce a fost predat anterior.

Tematică ( Click pentru detalii )

1. Organizarea si funcționarea pieței de capital
 • 1.1 Arhitectura pieței de capital-parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital;
 • 1.2 Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital;
 • 1.3 Principalii participanți la piața de capital: Investitori, Intermediari, Emitenți, Operatori de piață, Depozitarul Central, Autorități de reglermentare și supraveghere;
 • 1.4 Interferențe între participanții la piata de capital;
 • 1.5 Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II.
2. Firmele de investiții, servicii și activități de investiții - sfera de aplicabilitate
 • 2.1 Cadru de reglementare și definiții;
 • 2.2 Cerințe de organizare și de operare;
 • 2.3 Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile;
 • 2.4 Servicii și activități de investiții: principale și adiacente;
 • 2.5 Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților;
 • 2.6 Testul de oportunitate;
 • 2.7 Testul de adecvare.
3. Tipuri de instrumente financiare
 • 3.1 Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II;
 • 3.2 Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar;
 • 3.3 Instrumente non-complexe vs instrumente complexe;
 • 3.4 Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 3.5 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impactul factorilor externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 3.6 Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 3.7 Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 3.8 Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare.
4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare
 • 4.1 Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT);
 • 4.2 Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare;
 • 4.3 Piețe de creștere pentru IMM-uri;
 • 4.4 Operator independent (SI);
 • 4.5 Formator de piață (Market maker).
5. Principiul celei mai bune executii: Best execution
 • 5.1 Noțiune și aplicabilitate;
 • 5.2 Funcționarea principiului BE în cadrul SSIF; obligațiile SSIF;
 • 5.3 Politica de executarea ordinelor;
 • 5.4 Informarea clienților de retail;
 • 5.5 Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții;
 • 5.6 Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor;
 • 5.7 Noutăți aduse de MIFID II;
 • 5.8 Raportări periodice.
6. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii
 • 6.1 Informarea clientului - cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii și activități de investiții;
  1. documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor (PRIIP), prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc;
  2. documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală;
  3. alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate).
 • 6.2 Informare privind costurile serviciilor și activitățiilor de investiții;
 • 6.3 Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activitățiilor de investiții;
 • 6.4 Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților;
 • 6.5 Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice;
 • 6.6 Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese;
 • 6.7 Informare privind politica de executare a ordinelor clienților;
 • 6.8 Informare privind politica de management al reclamațiilor.
7. Abuz de piață
 • 7.1 Cadrul legal;
 • 7.2 IF în scop MAD;
 • 7.3 Regimul informațiilor privilegiate;
 • 7.4 Comportamente legitime;
 • 7.5 Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate;
 • 7.6 Tipuri de insideri și lista insiderilor;
 • 7.7 Tranzacțiile managerilor;
 • 7.8 Publicarea informațiilor privilegiate;
 • 7.9 Programele de răscumpărare și programele de stabilizare;
 • 7.10 Sondarea de piață;
 • 7.11 Manipularea de piață și STOR;
 • 7.12 Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței;
 • 7.13 Practici de piață acceptate;
 • 7.14 Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte;
 • 7.15 Sancțiuni.
8. Spălarea banilor
 • 8.1 Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor;
 • 8.2 Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor, practici și indicatori folosiți, exemple;
 • 8.3 Sancțiuni penale pentru persoanele fizice; ;
 • 8.4 Rapoartele privind tranzacțiile suspecte;
 • 8.5 Studii de caz;
9. Procesul de guvernanță a produselor
 • 9.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II;
 • 9.2. Obligațiile producătorului de IF;
 • 9.3. Obligațiile distribuitorului de IF;
 • 9.4. Piața țintă;
 • 9.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor;
 • 9.6. Intervenți a autoritatilor la nivel de produs.
10. Cercetarea pentru investiții
 • 10.1. Cadru de reglementare;
 • 10.2. MIFID II vs MAD;
 • 10.3. Tipuri de cercetare de investiții;
 • 10.4. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții;
 • 10.5. Cercetarea de investiții vs Analiza macroeconomică;
 • 10.6. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare;
 • 10.7. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare;
 • 10.8. Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții.
11.Funcția de conformitate - rol si importanță
 • 11.1. Domeniu de aplicare și cadru legal;
 • 11.2. Conformitate vs audit intern/ extern;
 • 11.3. Functia de conformiate;
 • 11.4. Abordarea pe bază de riscuri a funcție de conformitate;
 • 11.5. Obligatia de monitorizare;
 • 11.6. Obligatia de raportare;
 • 11.7. Obligatia de informare;
 • 11.8. Cerințe organizatorice ale departamentului de conformitate;
 • 11.9. Cumularea de funcții;
 • 11.10. Externalizarea funcției;
 • 11.11. Noutăți MIFID II: Cerințe organizaționale, managementul reclamațiilor, externalizarea serviciilor;
 • 11.12. ESMA Peer Review.
12. Aspecte ale funcției de conformiate: prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele
 • 12.1. Prevenirea conflictelor de interese
  1. Identificarea conflictelor de interese;
  2. Măsuri organizaționale și administrative de prevenire a conflictelor;
  3. Informarea clientului;
  4. Politici scrise de prevenire si administrare a conflictelor;
  5. Sumarul politicii pentru clientii de retail;
  6. Păstrarea înregistrărilor.
 • 12.2. Remunerarea
  1. Persoane vizate de politica de remunerare;
  2. Cerințe pentru remunerare;
  3. Bune practici vs practici nerecomandate;
  4. Ghid EBA ref remunerare.
 • 12.3. Stimulentele
  1. Tipuri de comisioane acceptate;
  2. Politica internă cu pricire la stimulente;
  3. Comisioane, plăți, beneficii acceptate vs neacceptate;
  4. Principiul acțiunii în interesul clientului;
  5. Informarea clienților de retail.
13. Formarea profesională a personalului încadrat pe funcția de conformitate
 • 13.1. Cerințe de calificare;;
 • 13.2. Cerințe de experiență;;
 • 13.3. Formarea profesională continuă;
 • 13.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților.

Legislație ( Click pentru detalii )

Atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate pe funcția de conformitate:

 1. să țină evidența neregulilor descoperite în cursul activității de monitorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017;
 2. să asigure informarea societății și a personalului acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
 3. să avizeze documentele transmise de societate către A.S.F. în vederea obținerii actelor individuale prevăzute de reglementările în vigoare, precum și raportările transmise A.S.F. și entităților pieței de capital;
 4. să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății sau de către personalul acesteia;
 5. să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale societății;
 6. să supravegheze activitatea societății astfel încât să se asigure utilizarea exclusiv personală de către fiecare angajat, inclusiv de către agenții delegați care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a codurilor de acces și a parolelor alocate respectivei persoane;
 7. să raporteze cu celeritate consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directorilor/ membrilor directoratului și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie angajată cu contract individual de muncă (caracterul permanent al funcției);
 2. să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul acelei S.S.I.F. (evitarea posibilelor conflicte de interese);
 3. să îndeplinească condiţiile de experiență profesională pregătire practică, minim 3 ani;
 4. reputație, onestitate și integritate - conduită, promotor al culturii de conformitate;
 5. să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismul de formare profesională atestat de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
 6. să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.

Observație:

 1. Persoana care îndeplinește funcția de conformitate se supune autorizării A.S.F. conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, art. 25 și a Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere persoana juridică;
 2. formular înscriere angajați ai persoanei juridice;
 3. copia actelor de identitate;
 4. copia diplomelor studii superioare;
 5. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere persoana fizică;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia diplomă studii superioare;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Tarif înscriere curs și examen: 1390 RON/persoana. Tariful se va achita în contul:

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

 Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Avantaje oferite de AS Financial Markets. Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic(2021);
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții și suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. înscriere la examen;
 6. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Profilul Ofițerului de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare, perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 2. competențe legislative: legislație locală și/ sau europeană în domeniul financiar;
 3. cunoașterea domeniului de activitate necesară în evaluarea riscurilor;
 4. competențe tehnice, project management;
 5. experienţă pe piaţa de capital și deținerea atestatului Administrator de risc /Ofițer de conformitate constituie un avantaj;
 6. cunoştinţe limba engleză.

Certificatul de absolvire

Certificatul de absolvire se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020.

Observație.  Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesională inițială recunoscut A.S.F. 

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, al Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
 2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
 3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfăsurarea programelor de formare profesională inițilă la AsFM

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Regulament de desfășurare a examenului la AsFM

Funcția de conformitate este exercitată de o persoană care deține o funcție cheie:
 • În accepțiunea legislației A.S.F.
 • În accepțiunea legislației B.N.R.
 • Atât în accepțiunea legislației A.S.F., cât și B.N.R.