Chat

Newsletter
Imagine simbol curs CIF8.2022

Consultant de Investiții Financiare/ Personal care oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare

Perioadă: 01 august 2022 - 31 august 2022
Examen: 02.09.2022
Cod curs: CIF8.2022
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 33 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Programul de formare profesională inițială oferit de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:

Decizia A.S.F. nr.A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets.

- Aviz A.S.F: nr. 175/24.05.2019, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) cu privire la avizarea tematicii programelor de formare profesională inițială “Consultant de Investiții”, organizate de AS Financial Markets;

Decizia C.A. al B.N.R. din 21.04.2021. Consiliul de Administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) a decis recunoașterea societății AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Descriere generală și serii de curs programate în 2023, click AICI

Grup țintă

Programul de formare profesională inițială "Consultant de Investiții" se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a autorizației A.S.F.

NOU!!! - Stagiu de practică

Stagiul de practică din cadrul acestui program de pregătire profesională constă în întocmirea unui proiect final cu o temă propusă de lectorii ASFM.

Proiectul va fi elaborat având la bază infomațiile teoretice și exercițiile practice desfășurate pe parcursul programului, alături de studiul individual realizat în afara orelor de curs de către participanți.

Cursanții vor primi la începutul programului suportul de curs în format video și vor fi informați care este tema proiectului final.

Pe toată perioada stagiului de practică, cursanții vor beneficia de tutoriat din partea lectorilor ASFM desemnați, care vor realiza și evaluarea proiectelor finale.

Proiectul va fi predat înainte de examenul grilă și doar cursanții care l-au elaborat și transmis organismului de formare profesională vor putea susține și examenul grilă.

Organizarea stagiului de practică are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice predate în cadrul programului și dezvoltarea unor competențe profesionale pe care participanții la curs pot să le aplice în concordanță cu specializarea și entitatea pentru care se instruiesc. Mai multe detalii despre stagiul de practică, inclusiv lectorii desemnați pentru tutoriat și evaluarea proiectelor găsești AICI.

Testimonial

S.G.: Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul este structurat în 20 module (teorie și studii de caz), astfel:

Capitol 1. Instrumente financiare (2 module - 4 ore)    
 • 1.1. Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II
 • 1.2. Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II
 • 1.3. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar ASF vs BNR
 • 1.4. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe
 • 1.5. Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.6. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.7. Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.8. Instrumente financiare derivate: tipuri , caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.9. Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare
 • 1.10. Studii de caz.
Capitol 2. Organizarea și funcționarea pieței de capital (2 module - 4 ore)
 • 2.1. Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital
 • 2.2. Structura pieței financiare – piața monetară și piața de capital
 • 2.3. Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital – funcțiile pieței financiare, clasificarea piețelor financiare
 • 2.4. Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente; naționale/regionale/ globale etc.)
 • 2.5. Principalii participanți la piața de capital
 • 2.6. Interferențe între participanți
 • 2.7. Entități cu rol de reglementare și supeveghere – ASF, BNR, ESMA, EBA
 • 2.8. Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II
 • 2.9. Studii de caz.
Capitol 3. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare-sfera de aplicabilitate (1 modul - 2 ore)
 • 3.1. Cadru de reglementare și definiții
 • 3.2. Cerințe de organizare și de operare
 • 3.3. Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
 • 3.4. Servicii și activități de investiții: principale și adiacente
 • 3.5. Furnizarea serviciilor și activitătilor de investiții în funcție de tipul de client: testarea clientilor
 • 3.6. Testul de oportunitate
 • 3.7. Testul de adecvare
 • 3.8. Studii de caz.
Capitol 4. Finanțe comportamentale (2 module - 3 ore)
 • 4.1. Introducere în Finanțe Comportamentale
 • 4.2. Erori, predispoziții, predilecții, tendințe (bias-uri) în procesul decizional
 • 4.3. Erori sistematice de gândire cauzate de Perseverența în gândire
 • 4.4. Erori cauzate de procesarea informației
 • 4.5. Erori cauzate de factori emoționali
 • 4.6. Studii de caz.                                                                
Capitol 5. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare (1 modul - 2 ore)
 • 5.1.Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT)
 • 5.2.Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
 • 5.3.Piețe de creștere pentru IMM-uri
 • 5.4.Operator independent (SI)
 • 5.5.Formator de piață (Market maker)
 • 5.6.Studii de caz.
Capitol 6 Managementul portofoliului de investiții (2 module - 4 ore)
 • 6.1. Politici de investiții
 • 6.2. Setare și atingere obiective de investiții
 • 6.3. Alocarea activelor
 • 6.4. Diversificarea portofoliului
 • 6.5. Ajustarea performanței la riscuri.
Capitol 7. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii (1 modul - 2 ore)
 • 7.1. Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare:
 • •    documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
 • •    documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
 • •    alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile și activitățile de investiții furnizate)
 • 7.2. Informare privind costurile serviciilor și activităților de investiții
 • 7.3. Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activităților de investiții
 • 7.4. Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
 • 7.5. Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice
 • 7.6. Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
 • 7.7. Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
 • 7.8. Informare privind politica de management al reclamațiilor
 • 7.9. Studii de caz.   
Capitol 8. Principiul celei mai bune execuții: Best execution (1 modul - 2 ore)  
 • 8.1. Noțiune și aplicabilitate
 • 8.2. Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar
 • 8.3. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
 • 8.4. Reguli de executare a ordinelor clienților
 • 8.5. Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării
 • 8.6. Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor
 • 8.7. Raportări periodice
 • 8.8. Studii de caz.   
Capitol 9. Abuzul de piață (1 modul - 3 ore)    
 • 9.1. Cadrul legal
 • 9.2. IF în scop MAD
 • 9.3. Regimul informațiilor privilegiate
 • 9.4. Comportamente legitime
 • 9.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
 • 9.6. Tipuri de insideri și lista insiderilor
 • 9.7. Tranzacțiile managerilor
 • 9.8. Publicarea informațiilor privilegiate
 • 9.9. Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
 • 9.10. Sondarea de piață
 • 9.11. Manipularea de piață și STOR
 • 9.12. Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
 • 9.13. Practici de piață acceptate
 • 9.14. Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
 • 9.15. Sancțiuni
 • 9.16. Studii de caz.      
Capitol 10. Formarea profesională a personalului care oferă consultanță de investiții (1 modul - 1 oră)
 • 10.1. Cerințe de calificare
 • 10.2. Cerințe de experiență
 • 10.3. Formarea profesională continuă
 • 10.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților.
Capitol 11. Prevenirea și combaterea spălarii banilor (1 modul - 2 ore)
 • 11.1. Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor
 • 11.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple
 • 11.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice
 • 11.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte
 • 11.5. Studii de caz.
Capitol 12. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare (1 modul - 2 ore) 
 • 12.1. Calculul bazei impozabile
 • 12.2. Obligații de declarare
 • 12.3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
 • 12.4. Cote și termene de plată.
Capitol 13. Simulări consultanță (1 modul - 1 oră)
Capitol 14. Indici bursieri ( 1 modul - 2 ore)
 • 14.1. Construcția indicilor bursieri
 • 14.2. Calculul indicilor bursieri
 • 14.3. Indici naționali și indici reprezentativi
 • 14.4. Indici pe piața de capital din România.
Capitol 15. Instrumente financiare derivate ( 1 modul - 3 ore)
 • 15.1. Swap-uri pe acțiuni, curs de schimb și rata dobânzii
 • 15.2. Contracte forward pe rata dobânzii
 • 15.3. Contracte pentru diferențe
 • 15.4. Instrumente financiare pentru transferul riscului de credit
 • 15.5. Opțiuni.
Capitol 16. Depozite și produse structurate (1 modul - 2 ore)
 • 16.1. Depozite structurate
 • 16.2. Produse structurate.

Legislație ( Click pentru detalii )

1. Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane fizice la A.S.F., conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019

1.1.Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

 b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de evaluare cu care are o relaţie contractuală;

d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

e) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

1.2.Documente pentru autorizare.

În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018;

c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;

d) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora;

e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;

f) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

2. Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane juridice la A.S.F. conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

2.1.Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

d) acţionarii/asociaţii să respecte condiţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1.946;

e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) şi c);

f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;

g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care îşi desfăşoară activitatea şi care:

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să nu fie salariat ori să nu deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia consultantului de investiţii, persoană juridică;

(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

h) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad

echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

2.2.Documente pentru autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de următoarele documente:

a) documentele şi informaţiile prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945;

b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepţia documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943;

c) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acţionar/asociat care deţine în societate o participaţie calificată şi angajat al societăţii prin care îşi desfăşoară activitatea sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;

e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;

f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 şi declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

h) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Formular de înscriere persoană juridică (PDF) (WORD) sau persoană fizică (PDF)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copie diplomă studii superioare
 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro , în contul societății sau contul de client persoană fizică sau trimise la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 1000 lei/participant(curs și examen), se va achita în contul:

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic;
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. înscriere la examen;
 6. certificat de absolvire online sau in format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Profilul "Consultantului de Investiţii"

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. cunoştinte microsoft office;
 4. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 5. experienţă pe piaţa de capital constituie un avantaj.

Bonus premianți!

Participanții care promovează examenul cu note peste 9.50, primesc GRATUIT, din partea AS Financial Markets, manualul “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”. Acesta conține 343 de pagini de informații prețioase din domeniul financiar-bancar și al pieței de capital, pe care persoanele cu aceste profesii le pot aplica la job. 
Manualul a fost elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets, este avizat de B.N.R (2021) și este singura lucrare de acest fel tipărită la nivel național.
Dacă nu ai urmat cursul de formare profesională, dar dorești să-ți aprofundezi cunoștințele, poți achiziționa manualul la prețul de 200 de RON.  Pentru comenzi, contactează-ne la adresa de email: office@cursuribursa.ro sau la telefon: +40-369.404.124 sau de la Librăria Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Click pentru detalii )

Test liber care apare pe pagina cursurilor CIF
Patru bănci oferă următoarele cotații în AUDUSD. De la ce bancă cumparați AUD?
 • 0.5270/75;
 • 0.5272/77;
 • 0.5274/79;
 • 0.5268/73.
Furnizarea de servicii de investiții financiare cu consultanță presupune efectuarea următoarelor teste de către intermediar:
 • Test de oportunitate
 • Test de adecvare
 • Atât test de oportunitate, cât și test de adecvare
Un contribuabil a investit printr-un intermediar 23.000 RON într-un ETF (Exchange Traded Fund) în luna ianuarie 2023, iar în luna iulie 2023 vinde unitățile de fond la un preţ de 27.000 RON. Impozitul în acest caz este:
 • 400 lei;
 • 40 lei;
 • 120 lei.