Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCMI2.2022

Machine Investing

Perioadă: 02.09.2022 - 04.11.2022
Examen: -
Cod curs: FPCMI2.2022
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online 22 ore (teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:

Decizia nr.A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;

Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Grup țintă

Acest program de formare profesională continuă se adresează tuturor persoanelor care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul investițiilor, inclusiv:

 1. Persoanelor cu funcții de conducere în cadrul entităților autorizate de A.S.F./B.N.R.;
 2. Analiştilor financiari/ economiştilor din instituțiile de servicii financiare (atât departamentele de vânzare, analiză, cât și de risc/conformitate);
 3. Firmelor de consultanţă, managerilor sau directorilor financiari din companii care doresc să dobândească cunoștințe specifice de analiză financiară;
 4. Specialiștilor de pe piața de capital, care activează în domeniul administrării investițiilor

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul "Machine Investing" este structurat în 11 module (teorie +studii de caz), fiecare cu durata de 2 ore, astfel:

I. History of the Benchmark

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

The introductory program goes into the history of indexing and how it starts from Archimedes, and then discusses the contributions of mathematicians, economists, statisticians, and stock market analysts like Vaughan, Laspeyres, Passche, Lowe, Edgeworth, Marshal, Fisher, Cowles, Macaulay, Dow, Poor to explain how the benchmark methodology evolved as a hit and trial experiment before it became the incumbent method or what we call as the Market.

“Istoria benchmark-ului” – Această sesiune începe cu prezentarea istoriei indexării, începând chiar de la Arhimede. Apoi, sunt analizate contribuțiile unor matematicieni, economiști, statisticieni și analiști bursieri (precum Vaughan, Laspeyres, Passche, Lowe, Edgeworth, Marshal, Fisher, Cowles, Macaulay, Dow, Poor) pentru a înțelege cum și cât de mult a evoluat procesul de benchmarking.

II. History of Forecasting

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

This talk discusses the history of market forecasters starting with Dow, Elliott, Bolton, and Russels, and the work of Cowles which statistically explained how as a group Forecasters could not forecast. The talk also focuses on the current Active Investing and Passive Investing debate, how the idea of 9 out of 10 managers' underperformance, and how Alpha became elusive in the industry.

“Istoria prognozei” - În această sesiune va fi prezentată istoria prognozatorilor de piață, începând cu Dow, Elliott, Bolton și Russels, apoi vom discuta despre studiul lui Cowles, care a explicat statistic faptul că prognozatorii de piață nu pot prognoza ca grup. Discuția se concentrează, de asemenea, pe dezbaterea actuală privind investiția activă și investiția pasivă, despre ideea de subperformanță a 9 din 10 manageri și modul în care Alpha a devenit evazivă în industrie.

III. Alpha and idiosyncraticity

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

- This talk develops the idea of a portfolio as Polya’s urn and how Idiosyncratic risk creates a huge disadvantage for the Active Manager to beat the market. The talk also explains the Modern Portfolio Theory (MPT) metrics like Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Information Ratio, Tracking Error, and maximum drawdown and details how current MPT metrics fail to account for apples to apples comparison when measuring performance attribution for active investing alpha.

“Alfa și idiosincraticitate” - Această discuție dezvoltă ideea unui portofoliu pe baza modelului statistic lui Polya (Polya’s urn) și modul în care riscul idiosincratic creează un dezavantaj imens pentru Managerul activ de a învinge piața. Discuția explică, de asemenea, valorile Teoriei portofoliului modern (MPT) precum Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Information Ratio, Tracking Error și reducere maximă și detaliază modul în care valorile actuale MPT nu reușesc să țină cont de comparația “mere cu mere” atunci când măsoară atribuirea performanței pentru investiții active alfa.

IV. Rae, Pareto and Galton

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

The talk focuses on the work of John Rae, Vilfredo Pareto, and Francis Galton illustrating the key foundational ideas in Statistics, Psychology, and Economics. And discusses the overlap between the three seminal ideas and how together they could down the foundation for building a systematic model of the markets and complex systems.

“Rae, Pareto și Galton” – Sesiunea se concentrează pe munca lui John Rae, Vilfredo Pareto și Francis Galton, ilustrând ideile fundamentale cheie în Statistică, Psihologie și Economie. De asemenea, se discută despre suprapunerea dintre cele trei idei fundamentale și modul în care împreună ar putea pune bazele pentru construirea unui model sistematic al piețelor și sistemelor complexe.

V. The Probabilistic Mechanism

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

This talk builds on the idea of non-linear systematic models and defines universal systems that explain random, order, and herding behavior. The talk further extends the idea into probabilistic states, explaining new potential methods of designing a basket of components, conventional fundamental factors, risk premiums, and how probabilistic states can explain market beta, alpha, free lunch, and naive factor investing.

“Mecanismul probabilistic” - Această discuție se bazează pe ideea unor modele sistematice neliniare și definește sisteme universale care explică comportamentul aleatoriu, de ordine și de turmă. Discuția extinde în continuare ideea în stări probabiliste, explicând noi metode potențiale de proiectare a unui coș de componente, factori fundamentali convenționali, prime de risc și modul în care stările probabiliste pot explica piața beta, alfa, prânzul gratuit și investițiile naive în factori.

VI. Smart Beta Indices

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

This talk explains the CAPM (Capital Asset Pricing Model), Fama & French Model, and fundamental factors like Size, Book Value, and Momentum. The talk extends into the idea of Smart Beta and why it has failed to consistently beat the market and how new statistical factors generated by probabilistic mechanisms can not only explain the failure and weakness in factor investing but also how machine-driven factors can showcase better statistical robustness, deliver sustainable and divergent performance compared to the benchmark and build a new generation of better Smart Beta Indices.

“Indici Smart Beta” - Această discuție explică CAPM (Capital Asset Pricing Model), modelul “Fama & French” și factorii fundamentali precum dimensiunea, valoarea contabilă și impulsul. Discuția se extinde la ideea Smart Beta și de ce nu a reușit să învingă în mod constant piața și modul în care noii factori statistici generați de mecanisme probabilistice pot explica nu numai eșecul și slăbiciunea investiției factorilor, ci și modul în care factorii conduși de mașini pot prezenta o mai bună statistică. robustețe, pot oferi performanțe durabile și divergente în comparație cu standardul și pot construi o nouă generație de indici Smart Beta mai buni.

VII. Information is not an Orange

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

 This talk explains the idea of information as Shanon defined it and how the Information age was built on computation and not on anticipation. The talk further discusses the philosophy of information as detailed by Boulding, Banz, Brown, Fama and how the history of information was replete with challenges in interpretation, and how like everything else in nature, information was also a variable influenced by the probabilistic mechanism and how Informational state was at the heart of anticipation, alpha and hence investing.

“Informația nu este o portocală” - Această discuție explică ideea de informație așa cum a definit-o Shanon și modul în care era informațională a fost construită pe calcul și nu pe anticipare. Discuția  se continuă cu filosofia informației, așa cum este detaliată de Boulding, Banz, Brown, Fama și despre modul în care istoria informației a fost plină de provocări în interpretare. De asemenea, vom vedea și cum, la fel ca orice altceva în natură, informația a fost, o variabilă influențată de mecanismul probabilistic și cum starea informațională a fost în centrul anticipării, alfa și, prin urmare, a investițiilor.

VIII. Perpetual Motion Machine

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

This talk explains how Nature’s perpetual motion machine is at the heart of mechanisms and understanding how Nature extracts order from disorder. And how the probabilistic mechanism when reviewed across a multiplicity of periods could create a mechanism that moves from stages of equilibrium and disequilibrium. The talk concludes with the [3N] factor and how understanding complex systems could involve different informational states and how markets could be understood as Perpetual Motion Machines.

“Mașină cu mișcare perpetuă” - Această discuție explică modul în care mașina cu mișcare perpetuă a Naturii este în centrul mecanismelor și înțelegerea modului în care Natura extrage ordinea din dezordine. Și cum mecanismul probabilistic, atunci când este analizat într-o multitudine de perioade, ar putea crea un mecanism care trece de la stadiile de echilibru și dezechilibru. Discuția se încheie cu factorul [3N] și modul în care înțelegerea sistemelor complexe ar putea implica diferite stări informaționale și modul în care piețele ar putea fi înțelese ca mașini cu mișcare perpetuă.

IX. Future of Intelligent Investing

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

This talk explains how Computation is not the answer to investing, societal problems, and intelligence. Human naivety is essential for the functioning of a Social System. We should have understood this from the Stanford marshmallow experiment, the Solomon Asch three-line experiment, the Milgram experiment, and the other experiments that have consistently confirmed that humans herd. Any System including Social Systems works because agents herd, and show randomness and order. This is the very nature of complexity. The real evolution for us as a society is to think about systems, think about complexity and make efforts to understand it.

“Viitorul investițiilor inteligente” - Această prezentare explică modul în care calculul nu este răspunsul la investiții, probleme societale și inteligență. Naivitatea umană este esențială pentru funcționarea unui sistem social. Ar fi trebuit să înțelegem acest lucru din experimentul cu marshmallow de la Stanford, experimentul cu trei linii Solomon Asch, experimentul Milgram și celelalte experimente care au confirmat în mod constant că oamenii nu pot trăi decât în turmă. Orice sistem, inclusiv sistemele sociale, funcționează pentru că se bazează pe spiritul turmei și  pe ordine. Aceasta este însăși natura complexității. Adevărata evoluție pentru noi ca societate este să ne gândim la sisteme, să ne gândim la complexitate și să facem eforturi pentru a o înțelege.

X. Sandbox Workshop

Lector: Mukul Pal,  Founder and CEO, AlphaBlock;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Durata: 2 ore;

In the workshop, we will look at actual data, workings, and calculations for various assets like Equity, Commodities, and Crypto assets to explain the data behind machine investing solutions.

“Atelier practic” - În cadrul atelierului, vom analiza datele, funcționarea și calculele reale pentru diverse active, cum ar fi capitaluri proprii, mărfuri și active cripto, pentru a explica datele din spatele soluțiilor de investiții automate.

XI. Noutăți legislative pentru SAI/ AFIA/ Emitenți din perspectivă practică

Lector: Horia Gusta, președinte AAF/ director CASS - Muntenia Invest;
Prezentare: limba română;                                                                                                            
Durata: 2 ore;

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere PJ ( descarcă formularul )
 2. formular înscriere individuală angajați ( descarcă formularul )
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere PF ( descarcă formularul )
 2. copie a actului de identitate;
 3. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 1.200 RON/participant.

Tariful de înscriere se va achita în contul:

 1. RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 2. RO78BFER173000019199RO02, TechVentures Bank S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262. S.A. 

Durata desfășurarii programului: 22 ore

Prezentarea are loc online, orele 16.00-18.00, în fiecare zi de vineri, 10 săptămâni consecutive.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă, se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2010 și a Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018.

Avantaje

Participanții înscriși la programul organizat de organismul de formare profesională AS Financial Markets beneficiază de:

 1. suport din partea lectorului pe durata parcurgerii programului;
 2. camera de discuții suport din partea AsFM;
 3. suport IT;
 4. rezultate prezență afișate online;
 5. certificat de participare, cu 22 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs;
 6. certificatul de participare se poate elibera online sau în format letric (în termen de 24 ore de la finalizarea programului).
Bonus ASFM!
Vizualizare nelimitată a suportului de curs în format video,  în care este inclusă toată perioada desfășurării programului până la expirarea valabilității informațiilor.
Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )