Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCSB4.2022

Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - 2022

Perioadă: 05 septembrie - 08 septembrie 2022
Examen: -
Cod curs: FPCSB4.2022
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 8 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:

Decizia nr.A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;

Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

.

Obiective

În cadrul acestui program, analizăm modificările semnificative din anul 2022 cu impact asupra activității pieței financiar-bancară:

 1. actualizarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 2. emiterea de către ONPCSB a unui ghid privind identificarea beneficiarului real;
 3. modificarea regimului sanctionatoriu împotriva Rusiei și Belarusului;
 4. reevaluarea riscului de țară de către UE, FATF și Transparency International, element obligatoriu al riscului de SB/FT calculat la nivel de client.
La acest curs participanții vor dobândi următoarele competențe și abilități:
 1. cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;

 2. au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
 3. au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
 4. cunosc în întregime cerințele de raportare;
 5. cunosc cerințele legale în materie de prevenirea și combaterea SB/FT;
 6. cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
 7. conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia, în cazul producerii riscurilor.

Descriere

Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, la ora actuală, în piața financiară, unul dintre cele mai importante aspecte ale activității firmelor de investiții este punerea în aplicare în mod corespunzător a normelor Uniunii Europene privind acest subiect, într-un cuvânt simplu: practica. în acest context, pentru a putea fi creat un cadru eficient de monitorizare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Dincolo de aspectele teoretice, a căror importanță nu poate fi negată, dar care în ultimii ani au fost des vehiculate, cel mai important element devine experiența practică în acest domeniu. Pentru a aplica în mod corespunzător teoria, este necesar ca aceasta să fie dublată de exemple practice concrete, care vin de la persoane care dețin acel know-how care constă în informații despre cum trebuie combătut fenomenul în discuție.

Este exact ceea ce vă propune lectorul cursului nostru, dl. Radu Ion, un profesionist desăvârșit, unul dintre cei mai buni specialiști din România pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FACTA (The Foreign Account Tax Compliance Act), având o experiență de peste 20 ani în aplicarea legislației în practică. Obiectivul nostru principal este ca înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente să fie realizată prin îmbinarea corespunzătoare între partea teoretică și partea practică. în acest sens, lectorul cursului vă va prezenta numeroase exemple concrete privind resursele de abordare a celor mai importante riscuri în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin activități pe piața de capital. Sintetizând, prin participarea la acest curs, veți dobândi nu doar cunoștințe teoretice ci know-how-ul atât de necesar aplicării lor.

În ultimul deceniu utilizarea sancțiunilor financiare a cunoscut o creștere exponențială atât că instrument de combaterea a terorismului dar și de aplicare a unor restricții în zonele de conflict armat și combatere a proliferării nucleare. Aplicarea cu strictețe a regimurilor sancționatorii a devenit un obiectiv strategic al instituțiilor care activează pe piața bancară și de capital atât în ceea ce privește riscul operațional dar mai ales al riscului reputational. Diversitatea și complexitatea cadrului de reglementare și a mijloacelor de implementare necesită alocarea cu prioritate a resurselor în acest domeniu.

Prezentare program YOUTUBE

Legislație ( Click pentru detalii )

Observație

 1. Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile Legii nr.129/2019, art.24, alin(4) și a Reg.A.S.F. nr.13/2019, art.11, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autorități. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
 2. Legea nr 129/2019- Art. 24 alin.(6)-În cazul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.

Prin noțiunea de “Spălarea banilor”, cf.legii nr.129/2019, art.49, se înțelege:

 1. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 2. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
 3. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
 4. înstituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr.129/2019.

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT(art.9, Reg.A.S.F. nr.13/2019):

 1. ofițerul de conformitate SB/FT asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT;
 2. în aplicarea art.23 alin. (3) din Legea nr.129/2019 entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT și auditorul au acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste persoane au acces permanent la toate evidențele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte dispozitii legale incidente.
 3. în situația în care, temporar, accesul la informații și documente prevăzut la alin. (2) nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente, fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT;
 4. în măsura în care modul de conformare cu obligațiile legale din acest domeniu sunt subiectul unei misiuni de audit, entitatea reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și nealterată;
 5. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern necesar îndeplinirii obligațiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în acest context;
 6. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Reg. A.S.F. nr.13/2019.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tariful de înscriere se va achita în contul:

 1. RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 2. RO78BFER173000019199RO02, TechVentures Bank S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262. S.A. 

 

Prezentarea are loc online, pe durata a 8 ore, astfel:

 1. luni, orele 17.00-19.00;
 2. marți, orele 17.00-19.00;
 3. miercuri, orele 17.00-19.00;
 4. joi, orele 17.00-19.00;

Pentru cursul de spălarea banilor ne vom întâlni online, pe parcursul a 4 zile.

Vor fi 4 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare.

IMPORTANT!!!

 1. Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau de pe telefon.
 2. Vei avea colegi de program alți specialiști care lucrează în același domeniu, cu care poți discuta și împărtăși cunoștințe și experiențe.
 3. La finalul programului:
 • -  vei beneficia de 30 de minute de ”ședințe de consultări” cu lectorul. Acestea vor fi organizate cu maxim 5 studenți, având ca scop clarificarea tuturor nelămuririlor participanților. În cadrul acestor ședințe, lectorul va putea răspunde punctual întrebărilor specifice ale cursanților.
 • -  vei primi suportul de curs în format video pentru a-l reasculta și aprofunda de fiecare dată când ai nevoie.

ONPCPB

Întrebări privind depunerea declarației privind beneficiarul real, desemnarea unei persoane/ raportarea on-line

Cursuri programate: 

Spălarea banilor, finanțarea terorismului și sancțiuni internaționale - 2022, 05 septembrie - 08 septembrie 2022

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )

 

Chestionar "Spălarea banilor"
Care din următoarele informații nu sunt necesare a fi solicitate pentru un client persoană juridică, în procesul de cunoaștere a clientelei:
 • scopul și natura relației de afaceri;
 • forma juridică;
 • sursa fondurilor;
În care din situațiile de mai jos se aplică măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei:
 • clientul are sediul social în IRAN și clientul are codul CAEN Restaurante;
 • clientul este fratele primului ministru;
 • clientul este o instituție publică;