Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCSB2.2023

Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale

Perioadă: 04 decembrie -07 decembrie 2023
Examen: -
Cod curs: FPCSB2.2023
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 48ore(teorie și practică)

Navigare rapidă

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

În cadrul acestui program, analizăm modificările semnificative din 2023/2024 cu impact asupra activității pieței financiar-bancară:

 1. actualizarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 2. emiterea de către ONPCSB a unui ghid privind identificarea beneficiarului real;
 3. modificarea regimului sanctionatoriu împotriva Rusiei și Belarusului;
 4. reevaluarea riscului de țară de către UE, FATF și Transparency International, element obligatoriu al riscului de SB/FT calculat la nivel de client.

Descriere generală și serii de curs programate în 2024, click AICI

La acest curs participanții vor dobândi următoarele competențe și abilități:
 1. cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;

 2. au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
 3. au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
 4. cunosc în întregime cerințele de raportare;
 5. cunosc cerințele legale în materie de prevenirea și combaterea SB/FT;
 6. cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
 7. conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia, în cazul producerii riscurilor.

Descriere

Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, la ora actuală, în piața financiară, unul dintre cele mai importante aspecte ale activității firmelor de investiții este punerea în aplicare în mod corespunzător a normelor Uniunii Europene privind acest subiect, într-un cuvânt simplu: practica. în acest context, pentru a putea fi creat un cadru eficient de monitorizare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Dincolo de aspectele teoretice, a căror importanță nu poate fi negată, dar care în ultimii ani au fost des vehiculate, cel mai important element devine experiența practică în acest domeniu. Pentru a aplica în mod corespunzător teoria, este necesar ca aceasta să fie dublată de exemple practice concrete, care vin de la persoane care dețin acel know-how care constă în informații despre cum trebuie combătut fenomenul în discuție.

Este exact ceea ce vă propune lectorul cursului nostru, dl. Radu Ion, un profesionist desăvârșit, unul dintre cei mai buni specialiști din România pe probleme legate de prevenirea spălării banilor, sancțiuni financiare internaționale și FACTA (The Foreign Account Tax Compliance Act), având o experiență de peste 20 ani în aplicarea legislației în practică. Obiectivul nostru principal este ca înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente să fie realizată prin îmbinarea corespunzătoare între partea teoretică și partea practică. în acest sens, lectorul cursului vă va prezenta numeroase exemple concrete privind resursele de abordare a celor mai importante riscuri în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin activități pe piața de capital. Sintetizând, prin participarea la acest curs, veți dobândi nu doar cunoștințe teoretice ci know-how-ul atât de necesar aplicării lor.

În ultimul deceniu utilizarea sancțiunilor financiare a cunoscut o creștere exponențială atât că instrument de combaterea a terorismului dar și de aplicare a unor restricții în zonele de conflict armat și combatere a proliferării nucleare. Aplicarea cu strictețe a regimurilor sancționatorii a devenit un obiectiv strategic al instituțiilor care activează pe piața bancară și de capital atât în ceea ce privește riscul operațional dar mai ales al riscului reputational. Diversitatea și complexitatea cadrului de reglementare și a mijloacelor de implementare necesită alocarea cu prioritate a resurselor în acest domeniu.

Prezentare program YOUTUBE

Tematica

Programul este structurat în 4 module (teorie +studii de caz), astfel:

1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului;

2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

3. Infracțiunea de spălarea banilor;

4. Identificarea, evaluarea și gestionarea  riscurilor

5. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc;

5.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei;

5.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei;

5.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei;

6. Identificarea beneficiarului real;

7. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune;

8. Raportul privind activitate suspectă;

8.1. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor;

9. Persoana desemnată și proceduri interne;

10. Păstrarea documentelor;

11. Răspunderi și sancțiuni în legislația pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

12. Regimurile Sancțiunile Internaționale

12.1. Programul SUA privind sancțiunile;

12.2. Programul ONU privind sancțiunile;

12.3. Programul UE privind sancțiunile;

12.4. Legislația din România privind sancțiunile;

12.5. Listele de sancțiuni și sancțiunile sectoriale;

13.1. Restricțiile financiare;

13.2. Restricțiile economice;

14. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar;

15.Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar.

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 650 lei + TVA/participant

se va achita în contul Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262,

 1.  IBAN(RON): RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2.  IBAN(EUR): RO49BTRLEURCRT0503278301
 • - Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 • - Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Prezentarea are loc online, pe durata totală de 8 ore, astfel:

 1. luni, orele 17.00-19.00;
 2. marți, orele 17.00-19.00;
 3. miercuri, orele 17.00-19.00;
 4. joi, orele 17.00-19.00.

Legislație ( Click pentru detalii )

Prevederi legale privind instruirea și verificarea angajatilor în domeniul CSB/CFT

Legea nr.129/2019

Art 24 (1) Corespunzător naturii și volumului activității desfășurate și având în vedere reglementările, cerințele prudențiale și instrucțiunile sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4), entitățile raportoare stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care includ cel puțin următoarele elemente:

 1. e) instruirea și evaluarea periodică a angajaților.

(4) Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4). Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.

(5) În funcție de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea și natura activității, entitățile raportoare includ, în procesul de instruire a angajaților, participarea la programe speciale de formare permanentă având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

(6) În cazul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilități în aplicarea prezentei legi și participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale.

Regulamentul A.S.F. nr.13/2019

Art.3 Componentele evaluării și gestionării riscului de SB/FT

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) entitățile reglementate stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de SB/FT, corespunzător naturii și volumului activității desfășurate, care includ cel puțin următoarele elemente:

 1. h) standardele pentru angajare și verificările efectuate în acest sens, precum și programele de pregătire a personalului cu atribuții în domeniul SB/FT și de instruire și evaluare periodică a angajaților;
Art.10 Recrutarea, instruirea și verificarea profesională a ofițerilor de conformitate SB/FT și a conducătorilor direct responsabili SB/FT

(1) Entitățile reglementate stabilesc criterii de selecție, recrutare internă/externă și de numire a persoanelor eligibile pentru îndeplinirea atribuțiilor ofițerilor de conformitate și ale conducătorilor direct responsabili SB/FT, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe:

 1. b) participarea candidaților la stagiile de pregătire și instruire cu privire la aplicarea dispozițiilor legislației în vigoare și a tehnicilor de prevenire și combatere a SB/FT stabilite/organizate de Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau alte organisme de pregătire și formare profesională acreditate/atestate;

(2) Entitățile reglementate asigură formarea profesională continuă privind tehnicile de prevenire și combatere a SB/FT a persoanelor menționate la art. 8 alin. (5), ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani.

(3) Documentele întocmite în scopul aplicării alin. (1) și (2) se pun la dispoziția ASF, la cererea acesteia.

Art.11 Recrutarea și instruirea angajaților

(2) Entitățile reglementate comunică tuturor angajaților politicile, mecanismele și procedurile de prevenire și combatere a SB/FT, la angajare și ori de câte ori apar modificări ale acestora, și pun în aplicare proceduri de verificare privind cunoașterea acestora.

(3) Entitățile reglementate asigură formarea profesională, în conformitate cu dispozițiile alin. (2), și pregătirea continuă a angajaților proprii, în acord cu dispozițiile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 și cu dispozițiile alin. (4), și se asigură că programele de formare profesională sunt:

 1. a) relevante pentru activitatea entității reglementate;
 2. b) adaptate la necesitățile angajaților și la funcțiile specifice ale acestora;
 3. c) actualizate periodic.

(4) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate:

 1. a) cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;
 2. a^1) înțeleg atât politicile, mecanismele și procedurile de prevenire și combatere a SB/FT prevăzute la alin. (2), cât și modul în care acestea trebuie aplicate;
 3. a^2) înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor;
 4. b) au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
 5. c) au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
 6. d) cunosc în întregime cerințele de raportare;
 7. e) cunosc cerințele legale în materie de prevenire și combatere a SB/FT;
 8. f) cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
 9. g) conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia în cazul producerii riscurilor.

(5) Entitățile reglementate verifică anual dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Link-uri utile:

 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF): Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului 
 2. Banca Națională a României (BNR): Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului 
 3. Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
 4. ONPCSB: Întrebări și răspunsuri frecvente

Programe în 2024 organizate AS Financial Markets pe tema "Combaterea și prevenirea spălării banilor"

 1. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari(SBIMOB), 23.07.2024-24.07.2024 (click pentru detalii)
 2. Evaluarea riscurilor SB/FT(ERSBFT), 06.08.2024 – 07.08.2024 (click pentru detalii)
 3. KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională(SBEX2024), 12.08.2024-13.08.2024 (click pentru detalii) 
 4. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări(SBASIG), 28.08.2024-29.08.2024 (click pentru detalii)
 5. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(SBCAR), 02.09.2024-04.09.2024 (click pentru detalii)
 6. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc(SBJN), 24.09.2024-25.09.2024 (click pentru detalii)
 7. Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale(FPCSB), perioada 18.11.2024-21.11.2024 (click pentru detalii)

ASFM Newsletter - (click pentru abonare)

 1. 24.06.2024 - 28.06.2024, ‼️Actualizarea listei țărilor cu risc ridicat, noi sancțiuni și recompensă de 5 mil $!
 2. 17.06.2024 - 21.06.2024, ‼️Schimbarea cadrului legal de prevenirea și combaterea spălării banilor!
 3. 01.06.2024 - 15.06.2024, SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei;

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.rohttps://cursuribursa.ro/news

 1. Noi sancțiuni împotriva Rusiei și recompensă de 5 mil $ pentru informații despre co-fondatorul OneCoin, 30.06.2024 (click aici pentru detalii)
 2. Sancțiuni AML, măsuri restrictive și alte noutăți importante privind combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click aici pentru detalii)
 3. Schimbarea cadrului european de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click aici pentru detalii)
 4. Proiect ONPCSB de modificarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click pentru detalii)
 5. Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar, 17.06.2024 (click pentru detalii)
 6. SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei, 17.06.2024 (click aici pentru detalii)
 7. Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale, 01.06.2024 (click aici pentru detalii)
 8. Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023, 16.05.2024 (click aici pentru detalii)
 9. EBA publică proiectele finale de standarde tehnice în conformitate cu Regulamentul MiCAR, 11.05.2024 (click pentru detalii)
 10. Actualizarea riscurilor ESA: riscurile rămân ridicate în sistemul financiar al UE, 01.05.2024 (click pentru detalii)
 11. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu, 01.05.2024 (click aici pentru detalii)
 12. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”, 16.04.2024 (click aici pentru detalii)
 13. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 14. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 15. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 16. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (click pentru detalii)
 17. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click aici pentru detalii)
 18. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (click aici pentru detalii)

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Evaluează-ți competențele în "Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale"
În cazul relațiilor de afaceri și tranzacțiilor care implică clienți/investitori din țări cu risc sporit, se aplică următoarele măsuri:
 • se informează ASF, cu privire la relația de afaceri și tranzacțiile pe care clientul/investitorul vrea să le deschidă/să le efectueze ulterior inițierii relației de afaceri/tranzacției;
 • se obțin informații despre reputația și istoricul clientului ulterior stabilirii relației de afaceri;
 • se solicită viitorului client să declare dacă investește în nume propriu sau prin intermediar.
Săvârșirea contravențiilor de către o instituție financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, se sancționează astfel:
 • pentru persoanele juridice, până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, dar nu mai puțin de 23.000.000 lei;
 • avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice;
 • pentru persoanele juridice, cu 5.000.000 lei.