Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCSBCAR4.2023

Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(CAR)

Perioadă: 11 decembrie - 14 decembrie 2023
Examen: -
Cod curs: FPCSBCAR4.2023
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 8 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Obiective

În cadrul acestui program, analizăm ultimele modificările semnificative cu impact asupra activității instituțiilor financiare nebancare, de tipul CASE DE AJUTOR RECIPROC:

 1. actualizarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 2. emiterea de către ONPCSB a unui ghid privind identificarea beneficiarului real;
 3. modificarea regimului sanctionatoriu împotriva Rusiei și Belarusului;
 4. reevaluarea riscului de țară de către UE, FATF și Transparency International, element obligatoriu al riscului de SB/FT calculat la nivel de client.

La acest curs participanții vor dobândi următoarele competențe și abilități:

 1. cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;
 2. au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
 3. au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
 4. cunosc în întregime cerințele de raportare;
 5. cunosc cerințele legale în materie de prevenirea și combaterea SB/FT;
 6. cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
 7. conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia, în cazul producerii riscurilor.

Grup țintă

Programul este adresat:

 1. membrii conducerii de rang superior a entităților
 2. ofițerul de conformitate
 3. persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019
 4. persoane care analizează dosarul clienților și care procesează tranzacțiile acestora. 

Descriere

Cursul abordează problematica cunoașterii clientelei, a prevenirii și combaterii spălării banilor și  a sancțiunilor internaționale din perspectiva Caselor de Ajutor Reciproc. 

Sunt analizate standardele internaționale precum si cerințele legislației naționale primare și secundare din perspectiva măsurilor practice proactive. Totodată sunt prezentate cele mai bune practici, recomandările și ghidurilor emise de autoritățile europene si in special de către autoritatea locală de supraveghere. 

Cursul  urmărește creșterea gradului de conștientizare în rândul salariaților care iau contact cu clientela și pune accept pe abordarea pe baza de risc în cadrul reglementărilor interne cu accent pe dimensionarea măsurilor de diligență sporită și monitorizarea clientelei.

Prezentare lector

Ion Radu – ocupă funcția de expert conformitate - Banca Comercială Română. A acumulat peste 25 ani de experiență în coordonarea activităților de prevenirea spălării banilor și terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA, în instituții de credit cu prestigiu din România. Este licențiat în Matematică, Universitatea București și a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar și Bursier. Deține diverse cursuri de specializare bancară și management cum ar fi ICA&Manchester University – International Diploma in Compliance, TUVIT - Managementul sistemelor de securitate, IBR - Principii și Metode de Creditare, ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier, The impact of the new EU regulations framework - PWC, Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte.

Tematică ( Click pentru detalii )

Structura

 1. 1. Infracțiunea de spălare a banilor 
 2. 2. Organisme, standarde și ghiduri internaționale 
 3. 3. Identificarea clienților și a beneficiarilor reali
 4. 4. Identificarea evaluarea și gestionarea riscurilor 
 5. 5. Riscul la nivel de client, produse, canale de distribuție
 6. 6. Metodologia și calculul riscului inerent și rezidual la nivelul întregii activități
 7. 7. Măsurile de cunoaștere a clientelei
 8. 8. Tranzacții cu risc sporit, indicatori de suspiciune și tipologii.
 9. 9. Răspunderi și Sancțiuni
 10. 10. Aplicarea Sancțiunilor internaționale
 11. 11. Exemple și Studii de caz

Legislație ( Click pentru detalii )

Observație

 1. Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile Legii nr.129/2019, art.24, alin(4) și a Reg.A.S.F. nr.13/2019, art.11, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autorități. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
 2. Legea nr 129/2019- Art. 24 alin.(6)-În cazul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.

Prin noțiunea de “Spălarea banilor”, cf.legii nr.129/2019, art.49, se înțelege:

 1. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 2. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
 3. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
 4. înstituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr.129/2019.

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT(art.9, Reg.A.S.F. nr.13/2019):

 1. ofițerul de conformitate SB/FT asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT;
 2. în aplicarea art.23 alin. (3) din Legea nr.129/2019 entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT și auditorul au acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste persoane au acces permanent la toate evidențele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte dispozitii legale incidente.
 3. în situația în care, temporar, accesul la informații și documente prevăzut la alin. (2) nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente, fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT;
 4. în măsura în care modul de conformare cu obligațiile legale din acest domeniu sunt subiectul unei misiuni de audit, entitatea reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și nealterată;
 5. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern necesar îndeplinirii obligațiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în acest context;
 6. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Reg. A.S.F. nr.13/2019.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau persoană fizică (PDF)
 2. Copie act de identitate
 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 650 lei/participant, se va achita în contul:

 1. RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 2. RO78BFER173000019199RO02, TechVentures Bank S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262. S.A. 

Prezentarea are loc online, pe durata a 8 ore, astfel:

 1. luni, orele 17.00-19.00;
 2. marți, orele 17.00-19.00;
 3. miercuri, orele 17.00-19.00;
 4. joi, orele 17.00-19.00;

Pentru cursul de spălarea banilor ne vom întâlni online, pe parcursul a 4 zile.

Vor fi 4 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare.

IMPORTANT!!!

 1. Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau de pe telefon.
 2. Vei avea colegi de program alți specialiști care lucrează în același domeniu, cu care poți discuta și împărtăși cunoștințe și experiențe.
 3. La finalul programului:
 • -  vei beneficia de 30 de minute de ”ședințe de consultări” cu lectorul. Acestea vor fi organizate cu maxim 5 studenți, având ca scop clarificarea tuturor nelămuririlor participanților. În cadrul acestor ședințe, lectorul va putea răspunde punctual întrebărilor specifice ale cursanților.
 • -  vei primi suportul de curs în format video pentru a-l reasculta și aprofunda de fiecare dată când ai nevoie.

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(click pentru detalii)

Chestionar "Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc"
Măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei care se pot aplica în situații de risc sporit pot fi:
 • identificarea beneficiarului real;
 • creșterea gradului de conștientizare în rândul salariaților implicați;
 • obținerea informațiilor privind sursa fondurilor .