Chat

Newsletter

(denumită in continuare “A.S.F”), este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată care și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P). Președintele Autorității de Supraveghere Financiară este Prof. Univ. Dr. Nicu Marcu.

Activitățile aferente funcționării pieței de capital sunt reglementate și supravegheate de A.S.F. – Sector Instrumente și Investiții Financiare.

  • Conducerea sectorului instrumentelor și investițiilor financiare este asigurată de vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Dl. Gabriel Grădinescu;
  • Supravegherea exercitată de A.S.F. privind piața de capital privește activitatea intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții financiare; piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfășoară activități conform cadrului legal in vigoare;
  • A.S.F. este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale - EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile.Operatorii de piață

Bursa de Valori București (BVB) este principalul operator de piață care administrează locurile de tranzacționare locale, unde se tranzacționează instrumente financiare cu ajutorul unui soft de tranzacționare electronic, pe baza unor reglementări autorizate de A.S.F.;

Președintele Bursei de Valori București este dl.Radu Hanga

BVB. este operatorul de piață care administrează o piață reglementată (PR) și un sistem alternativ de tranzacționare (ATS - Platforma AeRO). Pe piața reglementată, operatorul administrează acțiunile celor mai renumite companii din România, precum și companii internaționale. BVB deservește și piața AeRO, fiind segmentul de piață dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-uri sau IMM-uri;

Conform Legii nr. 126/2018, art.3, pct.48, prin operator de piață se înțelege una sau mai multe persoane care administrează și/sau operează activitatea unei piețe reglementate. Operatorii de piață sunt societăți pe acțiuni care organizează și administrează piețele reglementate de instrumente financiare. Obiectul de activitate al operatorului de piață constă în activitatea de administrare a piețelor reglementate/sistemelor multilateral de tranzacționare (SMT)/ sistemelor organizate de tranzacționare (SOT) și se realizează cu respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 126/2018, de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584 al Comisiei din 14.07.2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584.Entităţi care efectuează operaţiuni post tranzacţionare

Depozitarul Central este o instituție fundamentală a pieței de capital care efectuează operațiuni de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare. Depozitarul Central ține evidența registrelor societăților listate la BVB, astfel încât acționarii, fie persoane fizice sau juridice se pot adresa instituției pentru eliberarea extrasului de cont privind registrul acționarilor. Conducerea societății este reprezentată de Director General Silvia Buicănescu.

Conform Legii nr. 126/2018, art.3, pct.20, depozitar central - un depozitar central de instrumente financiare, altele decât cele derivate, sau depozitarul central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.07.2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările ulterioare, și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257/1 din 28.08.2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

Contrapartea centrală denumită prescurtat CCP, are rolul de a găzdui infrastructura necesară compensării, decontării și garantării tranzacțiilor pieței derivatelor, de a se interpune între participanții la piață, devenind contraparte pentru fiecare dintre ei. În acest mod, o tranzacție se împarte în două, Contrapartea Centrală devenind cumpărător pentru vânzător și vânzător pentru cumpărător. Aceasta garantează atât cumpărătorului, cât și vânzătorului finalizarea decontării tranzacției;

Obs. Societatea este la nivelul elaborării documentației pentru autorizarea societății la A.S.F., acționarii participanți la capitalul CCP-ului semnând în data de 17.11.2019, actul constitutiv al societății;

Conform Legii nr.126/2018, art. 187 - Contrapartea centrală este o persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată și supravegheată de A.S.F., care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător. Contrapartea centrală se înființează și funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană, prin care sunt reglementate aspecte care fac obiectul regulamentului european menționat mai sus.

Legislație Contrapartea Centrală: Legea nr.126/2018, CapitolulIII .Entități care prestează servicii și activități de investiții în România

Prestarea de servicii de investiții și/sau desfășurarea activităților de investiții cu titlu profesional și prestarea serviciului auxiliar, se fac numai în baza și în limita autorizației acordate în prealabil de A.S.F., în cazul societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), respectiv de Banca Națională a României (denumită în continuare “B.N.R.”), în cazul instituțiilor de credit

Societăți de Servicii de Investiții Financiare și Instituții de credit din România sunt societăți pe acțiuni autorizate de A.S.F./ B.N.R. care prestează în principal servicii și activități de investiții cum sunt preluarea, transmiterea și executarea de ordine în numele clienților privind instrumentele financiare, administrarea de portofolii sau consultanța de investiții. Lista completă a serviciilor si activităților de investiții se regăsește în Legea nr.126/2018 , anexa nr .1, secțiunea A și B.

Conform Legii nr. 126/2018, art.3, pct.20. S.S.I.F. reprezintă o firmă de investiții, persoană juridică română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată de A.S.F.;

Conform Legii nr. 126/2018, art.3, pct.32 instituția de credit definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26.06.2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176/1 din 27.06.2013, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ;

Lista entități care prestează servicii și activități de investiții în România este disponibilă aici: EPSAI - Entități care prestează servicii și activități de investiții în România .

Societăți de administrare a investițiilor (SAI) SAI sunt persoane juridice romane care au ca obiect de activitate administrarea portofoliilor colective de investiții (organisme de plasament colectiv), administrarea portofoliilor individuale de investiții si diverse activități conexe (de exemplu consultant de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare) și își desfășoară activitatea in baza autorizației emise de A.S.F,

Lista SAI autorizate de A.S.F. este disponibilă aici:

Organisme de plasament colectiv (OPC) In categoria OPC intră fondurile deschise de investiții (așa numitele organisme de plasament colectiv in valori mobiliare – OPCVM) si fondurile alternative de investiții (FIA) Fondurile deschise de investiții (OPCVM) sunt entități administrate de un SAI, in baza unui prospect de investiții aprobat. Acestea emit continuu titluri de participare.

Fondurile alternative de investiții. Lista (OPC) este disponibilă aici:

Lista SAI autorizate de A.S.F. este disponibilă aici:

Depozitarii sunt instituții de credit autorizate de ASF căreia îi sunt încredințate spre păstrare activele unui OPC. Principalele servicii furnizate de depozitari sunt următoarele:

păstrarea în siguranță a activelor financiare locale și străine materializate sau a înscrisurilor care atestă deținerea acestora, separat de activele instituției de credit și ale altor entități, încredințate spre păstrare de către SAI; înregistare, monitorizare și controlul activelor și a tranzacțiilor efectuate de fonduri, a limitărilor investiționale conform legislației în vigoare; evidența zilnică a cererilor de subscriere și de răscumpărare de unități de fond și a operațiunilor efectuate de investitori; aplicație optimizată a numărului de investitori și a unităților de fond deținute de aceștia pe baza informațiilor transmise de distribuitori sau de administratorii fondurilor; evaluarea valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a prețului de emisiune/ răscumpărare pentru fiecare zi lucrătoare; verificarea operațiunilor cu unități de fond din punct de vedere al conformității cu legislația în vigoare și prevederile Prospectului de emisiune al fondului. lista depozitarilor autorizați de A.S.F. Lista depozitarilor este disponibilă aici: Depozitari;

Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI)

Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI) are rolul de compensare a creanțelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, deținute și/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiții financiare sau administrare a portofoliilor individuale.

Obs. În acest moment societatea se pregătește să treacă sub umbrela A.S.F., astfel încât este în lucru în Parlament Legea privind Fondul de compensare a investitorilor.

Asociatia Administratorilor de Fonduri (A.A.F)

Asociatia Administratorilor de Fonduri – A.A.F. este organizația profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C) din România care reunește:

19 societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.) care administrează 81 fonduri deschise de investiții (O.P.C.V.M.) și 24 fonduri inchise de investiții (A.O.P.C.) 4 Societăți de Investiții Financiare (S.I.F) foste Fonduri ale Proprietății Private; Fondul Proprietatea; 4 bănci depozitare ;