Chat
Imagine simbol curs CIF3.2021

Consultant de investiții

Perioadă: 14 iunie 2021 - 16 iulie 2021
Examen: 27.07.2021
Cod curs: CIF3.2021
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 30 ore(teorie și practică)

Cadru legal:

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Grup țintă

Programul de formare profesională inițială "Consultant de Investiții" se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a autorizației A.S.F.

Descriere

Consultantul de investiții prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții, respectiv face recomandări personale de investiții cu privire la unul sau mai multe servicii financiare. Conform prevederilor legale în vigoare el are obligația de a acționa într-un mod onest, echitabil și profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clienților.

Pentru a dobândi calitatea de consultant de investiții, o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de cunoștințe, competențe și experiență extinse, prevăzute de legislația în vigoare. Desfășurarea efectivă a activităților de consultant de investiții este supusă, în prealabil, cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

Testimonial

S.G.: Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.

Tematică ( Click pentru detalii )

Capitolul 1. Piețele de instrumente financiare: concepte și structură

1.1. Concepte de bază

1.2. Capitalizarea bursieră globală

1.3. Rolul piețelor financiare

1.4. Piețele financiare și economia

Capitolul 2. Structura pieței financiare

2.1. Locuri de tranzacționare

2.2. Participanți pe piețele de instrumente financiare

2.2.1. Participanți direcți: Emitenți, Investitori, Intermediari

2.2.2. Participanți indirecți

2.3. Protecția acționarilor și deținătorilor de instrumente financiare

2.4. Scheme de protecție a investitorilor

Capitolul 3. Instrumente financiare

3.1. Instrumente tranzacționabile pe piețe de capital

3.1.1. Acțiuni: caracteristici, riscuri, evaluare

3.1.2. Instrumente cu venit fix: obligațiuni corporative și titluri de stat;

caracteristici, riscuri, evaluare

3.1.3. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv:

caracteristici, riscuri, evaluare

3.1.4. Instrumente financiare derivate: contracte FUTURES, contracte cu opțiuni, instrumente sintetice; caracteristici, riscuri, evaluare

3.2. Instrumente ale pieței monetare

3.2.1. Depozite: caracteristici, riscuri, evaluare

3.2.2. Certificate de depozit: caracteristici, riscuri, evaluare

3.2.3. Certificate de trezorerie: caracteristici, riscuri, evaluare

3.2.4. Efecte de comerț: caracteristici, riscuri, evaluare

3.3. Abordarea MIFID II - instrumente complexe și instrumente non-complexe

3.4. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare

Capitolul 4. Servicii de investiții financiare

4.1. Servicii și activități de investiții (servicii principale)

4.2. Servicii auxiliare de investiții

4.3. Servicii de executare a ordinelor (execution only)

4.4. Servicii de investiții fără consultanță (non-advisory)

4.4.1. Determinarea caracterului oportun (Approprietness test)

4.5. Servicii de investiții cu consultanță (advisory)

4.5.1 Determinarea caracterului adecvat (Suitability test)

Capitolul 5. Personalul care oferă informații în legătură cu serviciile de investiții financiare

5.1. Ghidul ESMA privind evaluarea cunoștințelor și competențelor

5.2. Cerințe privind cunoștințele personalului

5.3. Cerințe privind experiența personalului

5.4. Formarea profesională inițială

5.5. Formarea profesională continuă 

Capitolul 6. Cadrul de reglementare a piețelor de instrumente financiare

6.1. Protecția investitorilor

6.1.1. Categorii de clienți MIFID II

6.1.2. Informarea investitorilor: informarea periodică și informarea curentă

6.1.3. Procesul de guvernanță a produselor

6.1.4. Obligații pentru producătorul de instrumente financiare

6.2. Regimul de prevenire a abuzului de piață

6.2.1. Regimul informațiilor privilegiate

6.2.2. Manipularea de piață

6.3.  Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

6.3.1.  Persoana desemnată

6.3.2.  Politici și norme interne

6.3.3.  Măsuri de cunoaștere a clientelei

6.3.4.  Evaluarea riscului clientului

6.3.5.  Măsuri standard de cunoaștere a clientelei

6.3.6.  Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei

6.3.7.  Măsurile suplimentare de cunoaștere a clientelei

6.3.8.  Riscul instituției

6.3.9.  Raportarea tranzacțiilor

Capitolul 7. Indici bursieri

7.1. Construcția indicilor bursieri

7.2. Calculul indicilor bursieri

7.3. Indici naționali și indici reprezentativi

7.4. Indici pe piața de capital din România

Capitolul 8. Instrumentele financiare derivate

8.1. Contractele Swap

8.2. Contractul Forward Rate Agreement

8.3. Contracte pentru diferență

8.4. Contracte derivate pe riscul de credit

8.5. Opțiuni exotice

Capitolul 9. Produse și depozite structurate

9.1. Produse structurate

9.1.1. Tipuri de produse structurate

9.1.2. Avantaje și riscuri

9.1.3. Regulamentul PRIIP și Documentul cu informații cheie

9.1.4. Tranzacționarea produselor structurate la BVB

9.2. Depozite structurate

9.2.1. Depozitul dual

9.2.2. Depozitul interval

9.2.3. Depozitul interval cu acumulare

Capitolul 10. Vânzarea încrucișată de instrumente financiare

10.1. Pachet grupat vs. pachet legat de produse și/sau servicii financiare

10.2. Dezvăluirea completă a informațiilor privind prețul și costurile investiției

10.3. Comunicarea opțiunii de a achiziționa

10.4. Conflicte de interese în structurile de remunerare a personalului din vânzări

10.5. Drepturi de anulare post-vânzare

10.6. Exemple dăunătoare de practici de vânzare încrucișată

Capitolul 11. Servicii de investiții financiare cu consultanță (advisory)

11.1. Obligații de informare: motivul evaluării adecvării

11.1.1. Adecvarea produsului/ investiției la fiecare client

11.1.2. Obligația de informare a clientului cu privire la scopul testului de adecvare

11.2. Obligația de cunoaștere a clientului

11.2.1. Proporționalitatea informațiilor colectate

11.2.2. Fiabilitatea informațiilor colectate

11.2.3. Actualizarea informațiilor privind clienții

11.2.4. Informații specifice privind clienții persoane juridice/grupuri financiare

11.3. Obligația de cunoaștere a produsului

11.4. Potrivirea între clienți și produse adecvate

11.5. Obligații privind prezentarea de alternative de investiții

11.6. Obligații privind păstrarea evidențelor

11.7. Consultanță independentă vs. consultanță non-independentă

11.8. Rezultatele testului de adecvare

Capitolul 12. Administrarea portofoliului

12.1. Preliminarii – aversiune la risc

12.2. Alocare de capital cu active riscante și fără risc

12.3. Portofolii cu două sau mai multe active riscante și selecție de portofoliu

12.4. Obligații MIFID II privind serviciile de administrare a portofoliului

Capitolul 13. Personalul care oferă consultanță în legătură cu serviciile

de investiții financiare

13.1. Ghidul ESMA privind evaluarea cunoștințelor și competențelor

13.2. Cerințe privind cunoștințele personalului

13.3. Cerințe privind experiența personalului

13.4. Formarea profesională inițială

13.5. Formarea profesională continuă

Capitolul 14.  Conflictul de interese în prestarea serviciilor de investiții

14.1. Politica de gestionare a conflictelor de interese – importanță și cerințe legale

14.2. Cerințe de organizare pentru prevenirea conflictelor de interese

14.3. Tratamentul stimulentelor de investiții

14.3.1. Tipuri de stimulente

14.3.2. Politica privind stimulentele

14.3.3. Practici acceptate

Capitolul 15. Finanțe comportamentale

15.1. Introducere în Finanțe Comportamentale

15.2. Erori, predispoziții, predilecții, tendințe (bias-uri) în procesul decizional

15.3. Erori sistematice de gândire cauzate de Perseverența în gândire

15.4. Erori cauzate de procesarea informației

15.5. Erori cauzate de factori emoționali

16. Discuție cu un invitat al Autorității de Supraveghere Financiară

Legislație ( Click pentru detalii )

1.Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane fizice la A.S.F., conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

1.1.Condiții.

Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

 b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele

de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie salariat ori

să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de evaluare cu care are o relaţie contractuală;

d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

e) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

1.2.Documente pentru autorizare.

În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018;

c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;

d) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora;

e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;

f) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

2.Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane juridice la A.S.F. conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

2.1.Condiții. :

Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul

de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

d) acţionarii/asociaţii să respecte condiţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1.946;

e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) şi c);

f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;

g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care îşi desfăşoară activitatea şi care:

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să nu fie salariat

ori să nu deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia consultantului de investiţii, persoană juridică;

(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

h) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad

echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

2.2.Documente pentru autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de următoarele documente:

a) documentele şi informaţiile prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945;

b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepţia documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943;

c) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acţionar/asociat care deţine în societate o participaţie calificată şi angajat al societăţii prin care îşi desfăşoară activitatea sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;

e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;

f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 şi declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

h) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere persoana juridică;
 2. formular înscriere angajați ai persoanei juridice;
 3. copia actelor de identitate;
 4. copia diplomelor studii superioare;
 5. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere persoana fizică;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia diplomă studii superioare;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

 

Tarif înscriere curs și examen: 947 RON/persoană

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Contact.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. manual elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets: “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”- noiembrie 2020, 343 pagini;
 2. suport de curs în format electronic(2021);
 3. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 4. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 5. suport IT;
 6. înscriere la examen;
 7. certificat de absolvire online sau in format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Profilul "Consultantului de Investiţii"

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. cunoştinte microsoft office;
 4. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 5. experienţă pe piaţa de capital constituie un avantaj;.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfășurarea programelor de formare profesională inițilă la AsFM

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Regulament de desfășurare a examenului la AsFM

Furnizarea de servicii de investiții financiare cu consultanță presupune efectuarea următoarelor teste de către intermediar:
 • Test de oportunitate
 • Test de adecvare
 • Atât test de oportunitate, cât și test de adecvare
Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul acesta.
Toate informațiile importante le găsiți pe pagina noastră de Politica de Confidențialitate.

În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Am înțeles