Chat
Imagine simbol curs POIF10.2021

Personal care oferă informații privind instrumentele financiare

Perioadă: 02 decembrie-17 decembrie 2021
Examen: 21.12.2021
Cod curs: POIF10.2021
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 21.5 ore (teorie și practică)

Cadru legal:

Autorizații AS Financial Markets
 

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă informații privind serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019,  Regulamentului A.S.F/ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Grup țintă

Programul se adresează personalului intermediarilor care furnizează informații directe clienților firmei de investiții și care trebuie sa facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de a activa la un S.S.I.F./Instituție de credit.

Descriere

Oferirea de informații privind activitățile și serviciile de investiții financiare, respectiv privind instrumentele financiare reprezintă o activitate supusă unor standard de cunoștințe, competențe și experiență profesioanală, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018.

Personalului firmelor de investiții care interactionează direct cu clienții/ clienții potențiali ai intermediarului, fie la initiațiva clientului, fie la inițiativa firmei de investiții,  îi sunt aplicabile standardele profesionale de oferire de informații. 

Tematică ( Click pentru detalii )

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea pieței de capital

1.1. Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pietei de capital

1.2. Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital

1.3. Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente naționale/regionale/ globale etc.)

1.4. Principalii participanți la piața de capital

1.5. Interferențe între participanți

1.6. Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II

1.7. Studii de caz

Capitolul 2. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare – sfera de aplicabilitate

2.1. Cadru de reglementare și definiții

2.2. Cerințe de organizare și de operare

2.3. Clasificarea clienților dpdv. MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile

2.4. Servicii de investiții financiare: principale și adiacente

2.5. Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților

2.6.Testul de oportunitate

2.7. Testul de adecvare

2.8. Studii de caz

Capitolul 3. Tipuri de instrumente financiare

3.1. Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II

3.2. Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II

3.3. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar

3.4. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe

3.5. Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare

3.6. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; Instrumente cu venit fix(debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare

3.7. Studii de caz

Capitolul 4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare

4.1. Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT)

4.2. Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare

4.3. Piețe de creștere pentru IMM-uri

4.4. Operator independent (SI)

4.5. Formator de piață (Market maker)

4.6. Studii de caz

Capitolul 5. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

5.1. Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare

 • documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
 • documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
 • alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate)

5.2. Informare privind costurile serviciilor de investiții financiare

5.3. Informare privind stimulentele aferente serviciilor de investiții financiare

5.4. Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților

5.5. Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice

5.6. Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese

5.7.Informare privind politica de executare a ordinelor clienților

5.8. Informare privind politica de management al reclamațiilor

5.9. Studii de caz

Capitolul 6. Abuz de piață

6.1. Cadrul legal

6.2. IF în scop MAD

6.3. Regimul informațiilor privilegiate

6.4. Comportamente legitime

6.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate

6.6. Tipuri de insideri și lista insiderilor

6.7. Tranzacțiile managerilor

6.8. Publicarea informațiilor privilegiate

6.9.  Programele de răscumpărare și programele de stabilizare

6.10.  Sondarea de piață

6.11.  Manipularea de piață și STOR

6.12.  Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței

6.13.  Practici de piață acceptate

6.14.  Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte

6.15.  Sancțiuni

6.16.  Studii de caz

Capitolul 7. Spălarea banilor 

7.1.Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor

7.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple

7.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice

7.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte

7.5. Studii de caz

Capitolul 8. Principiul celei mai bune execuții: Best execution

8.1. Noțiune și aplicabilitate

8.2. Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar

8.3. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții

8.4. Reguli de executare a ordinelor clienților

8.5. Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării

8.6. Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor

8.7. Raportări periodice

8.8. Studii de caz

Capitolul 9. Formarea profesională a personalului care oferă informații privind privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare

9.1. Cerințe de calificare

9.2. Cerințe de experiență

9.3. Formarea profesională continuă

9.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților

Capitol 10. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare 

10.1.Calculul bazei impozabile

10.2.Obligații de declarare

10.3.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată

10.4.Cote și termene de plată.

Legislație ( Click pentru detalii )

Persoana fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituții de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, se notifică în prealabil A.S.F. și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA. Prin excepție, o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F., pentru o perioadă de maxim 1 an.
 2. să aibă cel puțin studii medii;
 3. să nu dețină o participație calificată și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit;
 4. să nu fie agent delegat;
 5. să nu fi fost sancționată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
 6. să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.
 7. să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct.17 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

Bibliografie ( Click pentru detalii )

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere persoana juridică;
 2. formular înscriere angajați ai persoanei juridice;
 3. copia actelor de identitate;
 4. copie diplome studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalent(ă), cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul;
 5. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere persoana fizică;
 2. copia actului de identitate;
 3. copie diplomă studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalent(ă), cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Tarif înscriere curs și examen: 490 RON/persoana. 

Tariful de înscriere se va achita în contul:

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Contact. Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Avantaje oferite de AS Financial Markets. Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. manual elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets: “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”- noiembrie 2020, 343 pagini;
 2. suport de curs în format electronic(2021);
 3. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 4. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 5. suport IT;
 6. înscriere și rezultate afișate instantaneu la examen;
 7. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Profilul personalului care oferă informații privind instrumentele financiare

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 4. experienţa pe piaţa de capital constituie un avantaj;

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfăsurarea programelor de formare profesională inițilă la AsFM

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Regulament de desfășurare a examenului la AsFM

Ce este piaţa monetarӑ?
 • Piaţa caselor de schimb valutar
 • Piaţa titlurilor de stat
 • Piaţa plasamentelor de fonduri pe termen de pânӑ la un an