Chat

Newsletter
Imagine simbol curs SBEX.2024

KYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

Perioadă: 12.08.2024-13.08.2024
Examen:
Cod curs: SBEX.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 4 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

Obiectivele cursului despre KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) și CFT (Combatting the Financing of Terrorism) include:

 1. Înțelegerea conceptelor de KYC, AML și CFT: Definirea, distingerea între aceste concepte și importanța lor în prevenirea activităților ilegale și finanțării terorismului
 2. Analizarea legislației și reglementărilor relevante la nivel internațional care guvernează KYC, AML și CFT
 3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților în sistemele și procesele KYC, AML și CFT
 4. Studierea cazuisticii internaționale prin examinarea studiilor de caz relevante la nivel internațional pentru a înțelege modul în care instituțiile financiare au fost implicate în activități ilegale sau au fost expuse la riscuri din cauza unor deficiențe în procesele KYC, AML și CFT.
 5. Lecții învățate și bune practici extrase din cazuistică internatională în materie de implementare a proceselor KYC, AML și CFT pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența acestora.

Grup țintă

Personalul recomandat pentru participarea la cursul despre KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională:

 1. Profesioniști din sectorul bancar și financiar: Manageri de conformitate, analiști de risc, ofițeri de conformitate, manageri de sucursală, și alți profesioniști implicați în procesele de KYC, AML și CFT.

 2. Avocați și consultanți juridici: Avocați specializați în dreptul financiar și bancar, consultanți juridici care consiliază instituții financiare sau organizații despre aspectele legale legate de KYC, AML și CFT.

 3. Profesioniști din domeniul asigurărilor și investițiilor: Persoane care lucrează în sectorul asigurărilor și investițiilor, inclusiv manageri de riscuri, analiști financiari și consilieri de investiții.

 4. Manageri și proprietari de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri): Persoane care conduc sau dețin IMM-uri care sunt expuse la riscuri asociate cu spălarea banilor și finanțarea terorismului.

 5. Funcționari guvernamentali și reglementatori: Angajați ai agențiilor guvernamentale responsabile de supravegherea și reglementarea instituțiilor financiare și a altor entități în domeniul KYC, AML și CFT.

 6. Profesioniști din domeniul tehnologiei informației și securității informatice: Persoane responsabile de implementarea și gestionarea soluțiilor tehnologice utilizate în procesele de KYC, AML și CFT pentru a asigura securitatea datelor și a identifica riscurile cibernetice.

 7. Studenți și cercetători în domeniul financiar și juridic: Persoane care doresc să-și dezvolte cunoștințele în materie de KYC, AML și CFT pentru a-și completa formarea academică sau pentru a-și desfășura cercetările în acest domeniu.

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul este structurat în 4 module (teorie + studii de caz), astfel:

 • Modul I
 1. Analiza celor mai relevante sancțiuni aplicate în sistemul bancar internațional
 • Modul II
 1. Identificarea vulnerabilităților care au contribuit la materializarea riscurilor
 • Modul III
 1. Analiza celor mai bune practici în vederea minimizării riscurilor
 • Modul IV
 1. Lecții învățate

Legislație ( Click pentru detalii )

Observație

 1. Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile Legii nr.129/2019, art.24, alin(4) și a Reg.A.S.F. nr.13/2019, art.11, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autorități. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
 2. Legea nr 129/2019- Art. 24 alin.(6)-În cazul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.

Prin noțiunea de “Spălarea banilor”, cf.legii nr.129/2019, art.49, se înțelege:

 1. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 2. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
 3. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
 4. înstituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr.129/2019.

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT(art.9, Reg.A.S.F. nr.13/2019):

 1. ofițerul de conformitate SB/FT asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT;
 2. în aplicarea art.23 alin. (3) din Legea nr.129/2019 entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT și auditorul au acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste persoane au acces permanent la toate evidențele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte dispozitii legale incidente.
 3. în situația în care, temporar, accesul la informații și documente prevăzut la alin. (2) nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente, fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT;
 4. în măsura în care modul de conformare cu obligațiile legale din acest domeniu sunt subiectul unei misiuni de audit, entitatea reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și nealterată;
 5. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern necesar îndeplinirii obligațiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în acest context;
 6. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Reg. A.S.F. nr.13/2019.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii:

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 490 RON+TVA/participant 

se va achita în contul Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262,

 1.  IBAN(RON): RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. IBAN(EUR): RO49BTRLEURCRT0503278301
 • - Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 • - Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Durata desfășurării programului:

Prezentarea are loc pe durata a 4 ore online, după următorul program:

 1. luni, orele 17.00-19.00
 2. marți, orele 17.00-19.00.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu tema "SKYC/AML/CFT - vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020.

Avantaje

Participanții înscriși la programul organizat de organismul de formare profesională AS Financial Markets beneficiază de:

 1. suport din partea lectorului pe durata parcurgerii programului;
 2. camera de discuții suport din partea AsFM;
 3. suport IT;
 4. rezultate prezență afișate online;
 5. certificat de participare, cu opt ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs;
 6. certificatul de participare se poate elibera online sau în format letric (în termen de 24 ore de la finalizarea programului).
Bonus ASFM!
Vizualizare nelimitată a programului în format video, până la expirarea valabilității informațiilor.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Programe în 2024 organizate AS Financial Markets pe tema "Combaterea și prevenirea spălării banilor"

 1. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari(SBIMOB), 23.07.2024-24.07.2024 (click pentru detalii)
 2. Evaluarea riscurilor SB/FT(ERSBFT), 06.08.2024 – 07.08.2024 (click pentru detalii) 
 3. KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională(SBEX2024), 12.08.2024-13.08.2024 (click pentru detalii) 
 4. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări(SBASIG), 28.08.2024-29.08.2024 (click pentru detalii)
 5. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(SBCAR), 02.09.2024-04.09.2024 (click pentru detalii)
 6. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc(SBJN), 24.09.2024-25.09.2024 (click pentru detalii)
 7. Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale(FPCSB), perioada 18.11.2024-21.11.2024 (click pentru detalii)

ASFM Newsletter - (click pentru abonare)

 1. 24.06.2024 - 28.06.2024, ‼️Actualizarea listei țărilor cu risc ridicat, noi sancțiuni și recompensă de 5 mil $!
 2. 17.06.2024 - 21.06.2024, ‼️Schimbarea cadrului legal de prevenirea și combaterea spălării banilor!
 3. 01.06.2024 - 15.06.2024, SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei;

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.rohttps://cursuribursa.ro/news

 1. Noi sancțiuni împotriva Rusiei și recompensă de 5 mil $ pentru informații despre co-fondatorul OneCoin, 30.06.2024 (click aici pentru detalii)
 2. Sancțiuni AML, măsuri restrictive și alte noutăți importante privind combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click aici pentru detalii)
 3. Schimbarea cadrului european de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click aici pentru detalii)
 4. Proiect ONPCSB de modificarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, 25.06.2024 (click pentru detalii)
 5. Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar, 17.06.2024 (click pentru detalii)
 6. SUA emite un set extins de sancțiuni împotriva Rusiei, 17.06.2024 (click aici pentru detalii)
 7. Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale, 01.06.2024 (click aici pentru detalii)
 8. Raport anual de activitate ONPCSB pentru 2023, 16.05.2024 (click aici pentru detalii)
 9. EBA publică proiectele finale de standarde tehnice în conformitate cu Regulamentul MiCAR, 11.05.2024 (click pentru detalii)
 10. Actualizarea riscurilor ESA: riscurile rămân ridicate în sistemul financiar al UE, 01.05.2024 (click pentru detalii)
 11. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu, 01.05.2024 (click aici pentru detalii)
 12. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”, 16.04.2024 (click aici pentru detalii)
 13. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 14. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 15. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 16. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (click pentru detalii)
 17. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click aici pentru detalii)
 18. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (click aici pentru detalii)

Înscrie-te acum la Cursul KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională!

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro

Spalarea banilor ex
Care este banca a cărei licență de funcționare a fost revocată de Banca Centrala Europeană ca urmare a încălcării legislației KYC/AML/CFT?
 • Anglo-Austrian Bank;
 • Versobank;
 • Pilatus Bank;
 • toate cazurile de mai sus.